Деловодна информация
00740
0...................... 24/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2018 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

014 05/06/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III
София BG411 1618 България
Красимир Аврамов +359 29559798
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
20 25/08/2017 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0006

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП


05/06/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Георги Ленков Балчев Зам. изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III
София BG411 1618 България
Евелина Турмакова +359 035929559798
e.turmakova@eea.government.bg +359 035929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШ. НА АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В Б-Я, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛ. ЧЛ. 17 ОТ ДИР. ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧЛ. 12 ОТ ДИР.ЗА ПТИЦИТЕ по 3 о.п.
71620000      
Услуги

Предметът на общ. поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“.
В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции:
Об. поз. №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИР. ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“;
Об. поз. №2: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ДИР. ЗА ПТИЦИТЕ (2009/147/ЕО)“;
Об. поз. №3: КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИР. ЗА МЕСТООБИТАНИЯ И ЧЛ. 12 ОТ ДИР. ЗА ПТИЦИТЕ“.
Раздел VI: Допълнителна информация
05/06/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

Друго (моля, попълнете полето 'Друг начин на изпращане' по-долу)
Електронен подател
  
 -  (година и номер на документа)
2017/S 164-338212 (напр. 2015/S 123-123456)   802596
25/08/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие по обособени позиции № 1 и № 2
14/05/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
13/06/2018 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите по обособени позиции № 1 и № 2
15/05/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
14/06/2018 (дд/мм/гггг)
10:00Считано от 01.04.2018 г. ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 05.01.2016 г.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва