Версия за печат

00740-2017-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 20 от дата 25.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Евелина Турмакова, България 1618, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ“ по три обособени позиции „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ“ по три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции: Обособена позиция №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“; Обособена позиция №2: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ (2009/147/ЕО)“; Обособена позиция №3: КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ“. Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите и услугите от предмета на възлагане, са подробно разписани в настоящите Указания, Техническите спецификации по отделните обособени позиции и останалите части от Документацията по процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, одобрен за финансиране със Заповед за безвъзмездна финансова помощ №РД-481/29.08.2016 г. на Министъра на околната среда и водите

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14126250 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предл. първо, във връзка с чл. 73, ал. 1, предл. първо и чл. 74 от Закона за обществените поръчки. Спрямо условията за провеждане на процедурата, нерегламентирани в настоящите Указания, Техническите спецификации и цялостната Документация за участие, се прилагат разпоредбите на Глави единадесета – тринадесета от ЗОП и Глава пета, раздели VII и VIII от Правилника за прилагането му, както и относимите национални и международни нормативни актове, регулиращи услугите от обхвата на възлагане в настоящата обществена поръчка, включително и тези, относими към различните хипотези на участие на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, спрямо административно – правната уредба, правосубектността и техническите възможности на които лица са от значение релевантните и приложими нормативни разпоредби, регистрационни и лицензионни режими. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички български или чуждестранни физически, юридически лица, техни Обединения, както и всички други образувания, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в комплекса от документи, съставляващи Документацията за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съглесно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Камелия Любомирова Радева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС