Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0051
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“; Обособена позиция № 2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ иОбособена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман. Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническите спецификации за всяка една от обособените позиции, част от Документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   979078   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
2   979079   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.05.2020 г.  27.05.2020 г. 
3   1004424   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
4   1026073   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.01.2022 г.  06.01.2022 г. 
5   1032576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.03.2022 г.  31.03.2022 г. 
6   1033676   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         03.05.2022 г.  03.05.2022 г. 
7   1036155   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.07.2022 г.  13.07.2022 г.