Деловодна информация
01351Булгартрансгаз ЕАД
БТГ-04-19-4-(1) 03/05/2022 (дд/мм/гггг)
не
01351-2020-0051 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Пламен Янев +359 29396546
Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg +359 29250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/preizolirane_na_mg_sever_v_uchastaka_lkv_preselka_kv_patresh_i_na_tg_za_garciya_v_uchastaka_os_st-4393-c1-1.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции 200-074
45320000      
Строителство

II.2) Описание

Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

В землищата на с. Стамболово и с. Черньово, община Ихтиман.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:
1. Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията;
2. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация;
3. Доставка на материали;
4. Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;
5. Строително – монтажни работи (СМР);
6. Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие;
7. Съставяне на изпълнителна документация;
8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
60

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1004424 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
4827    3   Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман“.

V.2) Възлагане на поръчката

07/01/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Северни води ООД 130558439
ж.к. Братя Миладинови, бл.38-39, ет.2
Бургас BG341 8000 България
severnivodi@gmail.com +359 56833240
+359 56833240
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1200000.00      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не е налице възможност за обжалване съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45320000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG41

В землищата на с. Стамболово и с. Черньово, община Ихтиман.

Предметът на Обособена позиция 3 включва изпълнение на следните дейности:
1. Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията;
2. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация;
3. Доставка на материали;
4. Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;
5. Строително – монтажни работи (СМР);
6. Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие;
7. Съставяне на изпълнителна документация;
8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
28

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1200000.00      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Северни води ООД 130558439
ж.к. Братя Миладинови, бл.38-39, ет.2
Бургас BG341 8000 България
severnivodi@gmail.com +359 56833240
+359 56833240
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Настъпили съществени промени в обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на част от дейността по договора при условията на същия по причини, за които страните не отговарят, възникнали след неговото изпълнение-видове и количества строително-монтажни работи (СМР), посочени в КС към техническата спецификация за обекта, в стойността и в срока заложени по договор. Съгласно т. 4.5. от договора, промяната се извършва по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП. С писмо с вх. № БТГ-24-00-1844-(2)/08.03.2022г., изпълнителят е представил за одобрение в „Булгартрансгаз“ ЕАД, Таблица на допълнително възникнали видове и количества СМР, Таблица на отпадащи видове и количества СМР, Актуализирана количествено-стойностна сметка (АКСС), оригинал на анализни цени.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Настъпили съществени промени в обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на част от дейността по договора при условията на същия по причини, за които страните не отговарят, възникнали след неговото изпълнение-видове и количества строително-монтажни работи (СМР), посочени в КС към техническата спецификация за обекта, в стойността и в срока заложени по договор. Съгласно т. 4.5. от договора, промяната се извършва по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП. С писмо с вх. № БТГ-24-00-1844-(2)/08.03.2022г., изпълнителят е представил за одобрение в „Булгартрансгаз“ ЕАД, Таблица на допълнително възникнали видове и количества СМР, Таблица на отпадащи видове и количества СМР, Актуализирана количествено-стойностна сметка (АКСС), оригинал на анализни цени.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1200000.00      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1115602.35      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва