Версия за печат

01351-2020-0051

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Булгартрансгаз ЕАД, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66,, За: Пламен Янев, България 1336, София, Тел.: 003592 9396546, E-mail: Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html.

I.4) Основна дейност

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: БТГ-РД-07-63 от 27.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01351-2020-0051
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1. Идентификация на собствениците или ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусна реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим лицензиран оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; 2. Временно строителство, в т.ч. подготовка за строително-монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация; 3. Доставка на материали; 4. Демонтажни работи, в т. ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; 5. Строително-монтажни работи (СМР); 6. Провеждане на измервания – контрол на плътност на изолационното покритие; 7. Съставяне на изпълнителна документация; 8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4812 от 17.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG424, „Ековат-България“ ЕООД, ул. „Бяло Море“ No 2, бл. 6, вх. А, ап. 6, България 4700, Смолян, Тел.: 003598 88860809, E-mail: ecowat_bulgaria@abv.bg, Факс: 003598 88860809

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
324411.42 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.12.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
324404.96 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

1. Срокът, посочен в т.III.6) „ Срок на изпълнение“, включва изпълнението на дейностите по предмета на договора, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка до датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа. Периодът от 04.01.2021г. (датата на подписване на Протокол обр. 2а) до 07.07.2021г. (датата на подписан Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа) е 184 календарни дни, от които: -155 календарни дни е времето от подписване на Акт обр. 10 до подписване на Акт обр. 11; -18 календарни дни е времето за организиране и назначаване на приемателна комисия от страна на Възложителя; -11 календарни дни е реалното време за изпълнение на дейностите по временно строителство, демонтажни и строително–монтажни работи (СМР), доставка на материали, провеждане на измервания (контрол на плътност на антикорозионното покритие) и дейности по приемане на СМР (подписване на констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа), с което срока по т.2.1. от договора е спазен. 2. Датата, посочена в т. IV. 1) „Дата на приключване “, е датата на последното плащане. 3. Разликата между стойността посочена в т. III. 7 от настоящото обявление и в договора и информацията, посочена в т. IV. 6 от настоящото обявление за разплатена сума по договор се дължи на обстоятелството, че всички завършени, приети и съответно разплатени от „Булгартрансгаз“ ЕАД услуги по договора са на база действителното им изпълнение.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.01.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любомир Симеонов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ и пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-219 от 01.11.2021 г.