Версия за печат

01351-2020-0051

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: Пламен Янев, България 1336, София, Тел.: 003592 9396546, E-mail: Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html.

I.4) Основна дейност

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: БТГ-РД-07-63 от 27.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01351-2020-0051
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е: 1.Идентификация на собствениците или ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусна реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим лицензиран оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; 2.Временно строителство, в т.ч. подготовка за строително-монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация; 3.Доставка на материали; 4.Демонтажни работи, в т. ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; 5.Строително-монтажни работи (СМР); 6. Провеждане на измервания – контрол на плътност на изолационното покритие; 7.Съставяне на изпълнителна документация; 8.Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 4813 от 17.12.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG424, Ековат-България ЕООД, ул. Бяло Море №2, бл.6, вх.А, ап.6, България 4700, Смолян, Тел.: 00359 888860809, E-mail: ecowat_bulgaria@abv.bg, Факс: 00359 888860809

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

19

ІII.7) Стойност, посочена в договора
952693.76 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.03.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 2
Причини за забавянето: Посочените дейности от т. 1.1.2. до т. 1.1.8 от предмета на договора е следвало да приключат в рамките на общия срок, посочен в т. 2.1. от договора (19 календарни дни), удължен с периода от подписване на Акт (обр. 10) до подписване на Акт (обр. 11), т.е. до 01.09.2021 г. Съгласно подписания приемо-предавателен протокол от 03.09.2021г. за приемане на услугите по т.6.3. от договора, подписан от представители на възложителя и на изпълнителя е налице генерирана забава от страна на изпълнителя от 2 (два) календарни дни в изпълнение на дейностите посочени от т. 1.1.2. до т. 1.1.8 от предмета на договора.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
943140.73 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 9526.94 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Налице е генерирана забава от страна на изпълнителя от 2 (два) календарни дни в изпълнение на дейностите посочени от т. 1.1.2. до т. 1.1.8 от предмета на договора.

V: Допълнителна информация

1. Срокът, посочен в т.III.6) „ Срок на изпълнение“, включва изпълнението на дейностите по предмета на договора, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (04.01.2021г. ) до датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа (10.12.2021г.). Поради неблагоприятни метеорологични условия непозволяващи изпълнение на СМР, обекта е спиран, като са подписвани Актове за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10) и съответно Актове за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (обр. 11), или общо 221 календарни дни е времето от подписване на Акт обр. 10 до подписване на Акт обр. 11. Съгласно т. 2.7. от договора, общият срок по т.2.1., за изпълнение на СМР се удължава с периода от подписване на Акт (обр. 10) до подписване на Акт (обр. 11). Крайният срок за изпълнение на дейностите по предмета на договора, посочени от т. 1.1.2. до т. 1.1.8. включително и крайна дата – 10.12.2021 г. (датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа), е 01.09.2021г. Посочените дейности от т. 1.1.2. до т. 1.1.8 от предмета на договора е следвало да приключат до 01.09.2021 г. Съгласно подписания приемо-предавателен протокол от 03.09.2021г. за приемане на услугите по т.6.3. от договора, подписан от представители на възложителя и на изпълнителя е налице генерирана забава от страна на изпълнителя от 2 (два) календарни дни, за които има наложена и неустойка относно изпълнение на дейностите посочени от т. 1.1.2. до т. 1.1.8 от предмета на договора. 2. Разликата между стойността посочена в договора и информацията за разплатената сума по договора, се дължи на обстоятелството, че всички завършени, приети и съответно разплатени от „Булгартрансгаз“ ЕАД дейности по договора са на база действителното им изпълнение и съответно начислената неустойка е в размер на 9 526,94 лева без ДДС. 3. Датата, посочена в т. IV. 1) „Дата на приключване “, е датата на последното плащане.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Любомир Симеонов Кръстев
VII.2)
Длъжност: Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ и пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-219 от 01.11.2021 г.