Версия за печат

01351-2020-0051

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер БТГ-РД-07-63 от дата 27.05.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG411, Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: Владислав Петров, България 1336, София, Тел.: 0359 29396351, E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg, Факс: 0359 29250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“; Обособена позиция № 2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ и Обособена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката по всяка една обособена позиция включва изпълнение на следните дейности: 1. Идентификация на собствениците или ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусна реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим лицензиран оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията; 2.Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация ; 3. Доставка на материали; 4. Демонтажни работи, в т. ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци; 5. Строително-монтажни работи (СМР); 6. Провеждане на измервания – контрол на плътност на изолационното покритие; 7. Съставяне на изпълнителна документация; 8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2520000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид общата прогнозна стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ

VIII.2) Длъжност

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно пълномощно с изх. № БТГ 92-01-86 от 12.05.2020 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП