Деловодна информация
01351"Булгартрансгаз" ЕАД
БТГ-04-19-107 27/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
01351-2020-0051 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Владислав Петров +359 2-9396351
Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/preizolirane_na_mg_sever_v_uchastaka_lkv_preselka_kv_patresh_i_na_tg_za_garciya_v_uchastaka_os_st-4393-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Булгартрансгаз ЕАД 175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Весела Тафраджийска +359 2-9396358
Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg +395 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции. 200-074
45320000      
Строителство

Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“; Обособена позиция № 2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ иОбособена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман. Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническите спецификации за всяка една от обособените позиции, част от Документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

В землището на с. Мировци, община Нови пазар, област Шумен.

Предметът на Обособена позиция 1 включва изпълнение на следните дейности:
1. Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията;
2. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация ;
3. Доставка на материали;
4. Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;
5. Строително – монтажни работи (СМР);
6. Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие;
7. Съставяне на изпълнителна документация;
8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
За реализация на строежа е необходимо изпълнение на СМР, обхватът и изискванията, към които са подробно описани/посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка приложение към нея за Обособена позиция 1.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изп. на дейностите по точки от 1.2. до 1.8., вкл. от Предлж. за изп. на поръчката, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка    25
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
329239      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
75

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП, Възложителят определя следната максимално допустима стойност (по всяка една от обособените позиции) на предложенията на участниците по показател от методика за комплексна оценка на офертата, свързан с предложен срок, както следва:
Продължава в раздел VI.3.

II.2) Описание 1

Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Участъците предвидени за ремонт се намират в землищата на с. Иванча, община Полски Тръмбеш; с. Обединение, община Полски Тръмбеш; с. Долна Липница, община Павликени.

Предметът на Обособена позиция 2 включва изпълнение на следните дейности:
1. Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията;
2. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация ;
3. Доставка на материали;
4. Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;
5. Строително – монтажни работи (СМР);
6. Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие;
7. Съставяне на изпълнителна документация;
8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
За реализация на строежа е необходимо изпълнение на СМР, обхватът и изискванията, към които са подробно описани/посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка приложение към нея за Обособена позиция 2.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изп. на дейностите по точки от 1.2. до 1.8., вкл. от Предлж. за изп. на поръчката, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка    25
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
954716      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП, Възложителят определя следната максимално допустима стойност (по всяка една от обособените позиции) на предложенията на участниците по показател от методика за комплексна оценка на офертата, свързан с предложен срок, както следва:
Продължава в раздел VI.3.

II.2) Описание 1

Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман“. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

В землищата на с. Стамболово и с. Черньово, община Ихтиман.

Предметът на Обособена позиция 3 включва изпълнение на следните дейности:
1. Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията;
2. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) - подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), мобилизация и демобилизация ;
3. Доставка на материали;
4. Демонтажни работи, в т.ч. изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци;
5. Строително – монтажни работи (СМР);
6. Провеждане на измервания - контрол на плътност на изолационното покритие;
7. Съставяне на изпълнителна документация;
8. Дейности по приемане на строително-монтажните работи - подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
За реализация на строежа е необходимо изпълнение на СМР, обхватът и изискванията, към които са подробно описани/посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка приложение към нея за Обособена позиция 3.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изп. на дейностите по точки от 1.2. до 1.8., вкл. от Предлж. за изп. на поръчката, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка    25
Цена
75
II.2.6) Прогнозна стойност
1236045      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП, Възложителят определя следната максимално допустима стойност (по всяка една от обособените позиции) на предложенията на участниците по показател от методика за комплексна оценка на офертата, свързан с предложен срок, както следва:
Продължава в раздел VI.3.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява СМР и в зависимост от разпр. на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в дог-ра за създ. на обединение, следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Пета група“ (отд. видове СМР, позиция „Строителство“ на КИД-2008), с кодове по КИД-2008:42.21„Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи“ и 43.12„Земни работи“ и/или „Трета група“, независимо от категорията на строежа, съгл. ПРВВЦПРС. В случай, че участникът/участник в обединение(в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в дог-ра за създ.на обединение) е чужд. лице, то същият трябва да е вписан в анал. регистър на ЦПРС към КСБ съгл. законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата - членка на ЕС, или на др. държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария.В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на СМР, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за тяхното изпълнение. В случай, че подизпълнителят е чужд. лице, то същият трябва да е вписан в анал. регистър, съгл. законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата - членка на ЕС, или на др. държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. Изискването за регистрация в професионален регистър не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и от подизпълнители, по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в Р.България или в случай, че са чужд. лица имат регистрация в анал. регистър на държавата членка, в която са установени или имат право да извършват такава дейност по законодателството на държавата – членка на ЕС, или на др. държава–страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност(правоспособност) за упражняване на проф. дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“–„Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съотв. проф. регистър“ се посочва линк към съотв. база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника/участника в обединение/подизпълнителя в изискуемия проф. регистър в случай, че такъв е наличен и публично достъпен. За доказване изпълнението на критерия за подбор за годност(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, участника опр. за изпълнител преди скл. на договор, следва да представи копие на валиден документ от КСБ(удостоверение и талона към него),удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на: строежи от „Пета група“(отделни видове строителни и монтажни работи,позиция „Строителство“ на КИД-2008), с кодове по КИД-2008:42.21 „Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи“ и 43.12„Земни работи“ и/или за изпълнение на строежи от „Трета група“, независимо от категорията на строежа, съгласно ПРВВЦПРС или участниците в обединение, в случай на обединение и в зависимост от разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, да представят копие на валиден документ от КСБ(удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на: строежи от „Пета група“ (отделни видове строителни и монтажни работи, позиция „Строителство“ на КИД-2008),с кодове по КИД-2008:42.21 „Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи“ и 43.12„Земни работи“ и/или за изпълнение на строежи от „Трета група“,независимо от категорията на строежа съгласно ПРВВЦПРС.За посочен подизпълнител за изпълнение на СМР,преди сключване на договор, се представя копие на валиден документ от КСБ (удостоверение и талон,удостоверяващ вписване в ЦПРС.Изискванията са приложими и в случай, че участникът,определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма поставено изискване от Възложителя. (отнася се за трите обособени позиции)

Няма поставено изискване от Възложителя. (отнася се за трите обособени позиции)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идент. или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) г. от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП. Участникът може да удостовери съответствието си с мин. изискване за техн. и проф. способности, като по отношение на изискуемата обща площ на нанесеното изолационно покритие посочи дейности изпълнени при едно или при различни строителства, отчитайки изискванията за съответната позиция/ии, по която/ито подават оферта. За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констат. акт за установяване годността за приемане на строежа(обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа(обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната или подписан Протокол/Акт за окончателно приемане от възложител. При подаване на оферта участниците декларират съотв. с мин. изискване за техн. и проф. способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV,раздел „В“,„Технич. и професионални способности“,„За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП. Преди скл. на дог-ра, съотв. с поставения критерий за подбор се доказва, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез представяне Списък на строителството, идент. или сходно с предмета на поръчката, придружен с удост-я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съотв. с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
2. Участникът да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съотв. с мин. изискване за техн. и проф. способности, в зависимост от обособената/ите поция/ии за която/които подава/т оферта, чрез попълване на цялата изискуема инф-я в съотв. поле от част ІV, раздел „В“ – „Техн. и проф. способности“ на еЕЕДОП, като за всяко от декларираното техн. оборудване посочват техн. му параметри, при съобразяване с мин. изисквания, и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни и др. номера). Преди сключване на дог- ра, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал.1, т. 9 от ЗОП, чрез представяне на Декл-я за техн. оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техн. му параметри и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни и др. номера). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, в зависимост от обособената/ите позиция/ии, за която се представя/т документ/и се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.Документите, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указанията за подготовка на офертата.


1.Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1,т.1,буква „а" от ЗОП:
За Обособена позиция 1: Участникът да е изпълнил минимум 1(една) дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 5(пет) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира нанасяне на изолационно покритие с обща площ равна или по-голяма от 350,00 м? върху стоманени тръбопроводи с диаметър равен и/или по-голям от DN 500.
За Обособена позиция 2: Участникът да е изпълнил минимум 1(една) дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 5(пет) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се нанасяне на изолационно покритие с обща площ равна или по-голяма от 1050,00 м? върху стоманени тръбопроводи с диаметър равен и/или по-голям от DN 500.
За Обособена позиция 3: Участникът да е изпълнил минимум 1(една) дейност идентична или сходна с тази на поръчката за последните 5(пет) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ следва да се нанасяне на изолационно покритие с обща площ равна или по-голяма от 1200,00 м? върху стоманени тръбопроводи с диаметър равен и/или по-голям от DN 500.
2. Минимални изисквания за допустимост по отношение на технически и професионални способности на участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП:
За Обособена позиция 1: Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
1. Минимум 1 (един) верижен багер с обем на кофата не по-малък от 0,5 м?;
2.Минимум 1 (един) колесен багер с обем на кофата не по-малък от 0,35 м?;
3.Минимум 1 (един) пясъкоструен апарат комплект с въздушен компресор.
За Обособена позиция 2: Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
1.Минимум 1 (един) верижен багер с обем на кофата не по-малък от 0,5 м?;
2.Минимум 1 (един) колесен багер с обем на кофата не по-малък от 0,35 м?;
3.Минимум 1 (един) пясъкоструен апарат комплект с въздушен компресор.
За Обособена позиция 3: Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
1.Минимум 1 (един) верижен багер с обем на кофата не по-малък от 0,5 м?;
2.Минимум 1 (един) колесен багер с обем на кофата не по-малък от 0,35 м?;
3.Минимум 1 (един) пясъкоструен апарат комплект с въздушен компресор.
В случай че участник подава оферта по две или три обособени позиции, то същият следва да посочи различно техническо оборудване по всяка една от обособените позиции, за които подава оферта
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.
2. За участниците/участниците в обединения/подизпълнители и/или трети лица в процедурата, не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, чл.3,т.8 и чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, чл.107 от ЗОП и чл. 69, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 6, ал.1, т.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице горепосочените обстоятелства.
3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на АОП от 02.03.2018 г.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора, изпълнителя представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност по т.3.1 от проекта на договор по съответната обособена позиция, под формата на депозит в парична сума, банкова гаранция(образец О5) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, със срок на валидност 1(един) месец след подписване на Констат. протокол за установяване годността за ползване на строежа. За обезпечаване на 100% на авансово предоставените от възложителя средства, изпълнителя представя гаранция, под формата на банкова гаранция(образец О6) или застраховка, със срок на валидност не по - малко от 1(един) месец след очакваната дата за подписване на Констат. протокол за установяване годността за ползване на строежа, без забележки. Размерът на аванса, който възложителя предвижда да предостави е не повече от 15% от стойността по т.1 от Ценовата листа (Приложение № 1) към Ценово предложение (Образец 04).Всички изисквания и условия за посочени в док. за участие.
III.1.7)
1. Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства.
2. Начинът на плащане за всяка една от обос. позиции е съгл. условията в раздел IV. „Начин на плащане.Обезпечения“ от проектите на договори и съгласно Предложение за изпълнение на поръчката за всяка една от об.поз. - Образец О1-1, Образец О1-2 и Образец О1-3 от документацията за участие.
3.Налице е възможност за извършване на директни плащания към подизпълнител за следната дейност от предмета на поръчката: „Идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от засегнатите земи по време на изпълнението на СМР, съгласно пазарни оценки, изготвени от независим експерт оценител и провеждане на процедура на договаряне и изплащане на обезщетенията“. В този случай, директните разплащания с подизпълнители се извършват по реда на т. 4.1.7, т.4.1.8. и т.4.1.9 от проектите на договорите.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“, т. 2 от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците могат да получат необх. инфор-я за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към предмет на поръчката, от НАП, www.nap.bg;МОСВ, www3.moew.government.bg и МТСП,www.mlsp.government.bg.
2. Лицата по чл.54,ал.2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:
За участници в поръчката (представляващ/и участника)–представят документ за самоличност, копие на документ, удост. акт. състояние на съотв. участник (отнася се за чуждестр. участници), а при участник-обединение-копие от д-р за обединение, или документ,в който се посочва представляващият. Чуждестр. участници представят документа, удост. акт. състояние/д-р за обед-е или документ, в който се посочва представляващият и в превод на бълг. ез.
За упълномощени представители на участниците– документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удост. актуалното състояние на съотв. участник (отнася се за чуждестр. участници) а при участник-обединение-копие от д-р за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестр. участници представят документа, удост. актуалното състояние/д-р за обед-е или документ, в който се посочва представляващият и съотв. пълномощно и в превод на бълг. ез.
3.В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
4. Продължава от раздел II. 2.14.
Срок за изпълнение на дейностите по точки от 1.2. до 1.8. включително от Предложението за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция (Образец О1-1 и/или Образец О1-2 и/или Образец О1-3), считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа (без забележки): за обос. позиция No1 - не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни; за обос. позиция No2: не повече от 60 (шестдесет) календарни дни; за обос. позиция No3: - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
В случай, че участник предложи срок по-дълъг от посочените по-горе срокове за съответната обособена позиция (по т. 2.1. от Предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция), същият ще бъде отстранен.
5. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителя може да изиска по всяко време след отваряне на офертите, представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
6. Всички изисквания към участниците и офертите за участие са съгласно документацията за участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2-9884070
http://www.cpc.bg +359 2-9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва