Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2018-0040
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: „Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции”. Плащането се извършва от ТД на НАП Варна по банкова сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след представяне в ТД на НАП Варна/съответния офис за обслужване на следните документи: двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършено абонаментно обслужване, констативен протокол за извършен ремонт /ако има такъв/, придружен с копие на фактурите за доставка на вложените резервни части /с изключение на тези, посочени в „Ценово предложение“/, подписан от координатора по изпълнение на договора за ТД на НАП Варна/съответния офис за обслужване и фактура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850012   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     05.06.2018 г.  07.06.2018 г. 
2   850102   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2018 г.  07.06.2018 г. 
3   868724   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     20.09.2018 г.  25.09.2018 г. 
4   872062   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     09.10.2018 г.  12.10.2018 г. 
5   872064   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     09.10.2018 г.  12.10.2018 г. 
6   872066   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     09.10.2018 г.  12.10.2018 г. 
7   875437   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     26.10.2018 г.  29.10.2018 г. 
8   875438   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     26.10.2018 г.  29.10.2018 г. 
9   881250   Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС)     30.11.2018 г.  04.12.2018 г.