Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (834344)
Възложител: Медицински център Велинград 2017 ЕООД
Получен на: 12.03.2018 г. 
Преписка: 05608-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/.
Описание: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/.Продължение от раздел VII.1.Предвид предмета на поръчката, е необходимо да се защити особено важен обществен интерес, изразяващ се в една от основните стратегически политики за осигуряване на висококачествени медицински услуги в България, насочен към жителите от Общината. Също така, следва да се осигури запазването на живота и здравето както на населението в региона, така и на посетителите и на работещия в болницата персонал. От друга страна подготовката на документацията, организирането и провеждането на открита процедура по ЗОП е дълъг и сложен процес, който в най-добрия случая би отнел 6 месеца при условие, че нито едно от решенията на възложителя не бъде обжалвано пред КЗК и ВАС. А дори този минимален срок е време, с което не разполагаме. Поради тази причина и за да бъде защитен обществения интерес, единствената реална алтернатива е да бъде сключен договор по реда на ЗОП и публичните средства да бъдат разходвани прозрачно и законосъобразно, е провеждането на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП. Настоящата поръчка ще се проведе при условията на чл.65, т.1 от ППЗОП, т.е. без да се прилагат чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, като договорът ще бъде сключен със "Софарма Трейдинг" АД, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София; ул.” Лъчезар Станчев „5 ; Софарма Бизнес Тауърс-сграда А, ет. 2
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (827737)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София
Получен на: 31.01.2018 г. 
Преписка: 00360-2018-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Периодични доставки на консумативи за апарат модел ELx808LBS, с производител Lonza Sales - Швейцария"
Описание: Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи за апарат модел ELx808LBS, с производител Lonza Sales - Швейцария за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (824911)
Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София
Получен на: 17.01.2018 г. 
Преписка: 02443-2018-0005
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО България „АД”
Описание: ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО България „АД” за нуждите на ГДПБЗНІМВР, за срок от 5 години. Прогнозна стойност на поръчката - 3 543 635 лв. за пет календарни години. Прогнозни количества годишно потребление - 19 674 420 кВт/ч.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (824868)
Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/
Получен на: 16.01.2018 г. 
Преписка: 00015-2018-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: Доставка на елементи за акустична стръскваща система за бункери на въздухоподгревател на котел ЕП 62
Описание: Доставка на елементи за акустична стръскваща система за бункери на въздухоподгревател на котел ЕП 62
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (822037)
Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Получен на: 29.12.2017 г. 
Преписка: 00740-2017-0014
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка на консумативи за пробовземна апаратура на фирма TCR TECORA srl за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
Описание: Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на пробовземна апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с.Ръжена, Старозагорска област). За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (820460)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18.12.2017 г. 
Преписка: 00797-2017-0054
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: "Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка", гр. Бургас."
Описание: Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ „Чайка” - гр. Бургас, съобразно следната техническа спецификация: I.Доставка на материали и съоръжения за инсталациите - 1.Доставка и монтаж на термопомпен агрегат (вода-въздух),Отоплителна мощност 157,9kW (Тт=45/40С; Твн=5С),Охладителна мощност 149,4kW (Тт=7/12С; Твн=35С),Nел max =71,6 kW /380V, ESEER 3,67, COP 2,97,размери 2273/2136/1330mm,тегло 1200 kg; 2.Буферен съд 300l неемайлиран с изолация;3.Спирателен кран DN80;4.Стоманена тръба DN80;5.Топлоизолация от микропореста гума 89/19мм;6.Зареждане с антифриз на инсталация-агрегат топлообменник,етилен гликол 40%;7.Захранващ кабел СВТ-с 5х16мм2;8.Автоматичен прекъсвач.II.Монтажни работи по инсталациите-1.Източване на инсталация-агрегат топлообменник;2.Демонтаж на повреден термопомпен агрегат (вода-въздух);3.Преработка на рама.III.Пусково-наладъчни работи и гаранционно обслужване.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (819987)
Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД
Получен на: 14.12.2017 г. 
Преписка: 00276-2017-0030
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Доставка на природен газ за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”
Описание: Доствака на природен газ за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД.Възложителят е обособил в отделни позиции, структурните звена, за които е предназначена доставката на природен газ, а именно съгласно техническите изисквания на Възложителя, а именно:ОПС Плевен, ПС Долни Дъбник;ОПС Добрич, ПС Генерал Тошево;ОПС Добрич, ПС Каварна;ОПС Плевен, ПС Кнежа;ОПС Монтана;ОПС Монтана, ПС Монтана 5;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил Ц;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил Ц;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 1;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 2;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 4;ОПС Благоевград, ПС Петрич;ОПС Варна, ПС Варна 10;ОПС Варна, ПС Варна 2;ОПС Шумен, ПС Нови пазар;ОПС Бургас, ПС Бургас Ц;ОПС Ямбол, ПС Ямбол Ц;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 1;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 2;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 6;ОПС Сливен, ПС Нова Загора;ОПС Пловдив, ПС Първомай Ц;ОПС Пловдив, ПС Асеновград Ц;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик Ц;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик 2;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик 4;ОПС Плевен, ПС Левски;ОПС Ловеч, ПС Ловеч Ц;ОПС В. Търново, ПС В. Търново Ц;ОПС В. Търново (админ. сграда);ОПС В. Търново, ПС Горна Оряховица;ОПС В. Търново, ПС Лясковец;ОПС Разград, ПС Исперих;ОПС Разград, ПС Разград 1;ОПС Разград, ПС Разград 5;Дирекция "СДМТ", РСЦ Г. Оряховица;ОПС В. Търново, ПС Павликени;ОПС Габрово, ПС Севлиево Ц;ОПС Габрово, ПС Севлиево 1;ОПС Габрово, ПС Севлиево 2;ОПС Габрово, ПС Петко Славейково;ОПС Габрово, ПС Ряховците;ОПС Габрово, ПС Кормянско;ОПС Пазарджик, ПС Септември;ОПС Хасково, ПС Димитровград Ц;ОПС Варна, ПС Провадия Ц ОПС Варна, ПС Дългопол;ОПС Търговище, ПС Търговище Ц;ОПС Търговище, ПС Търговище 2;ОПС Търговище, ПС Търговище 5;ОПС Добрич, ПС Добрич Ц;ОПС Добрич, ПС Добрич 3;ОПС Благоевград, ПС Благоевград Ц;ОПС Плевен, ПС Червен Бряг; ОПС Ловеч, ПС Луковит.Ще се сключат отделни договори за доставка на природен газ по обособени позиции за съоветните структурни звена за период от 60 (шестдесет) месеца.Прогнозната стойност на поръчката е 1043800 /един милион четиридесте и три хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, разпределена по обособени позиции, както е посочено в Приложение № 1 от Техинческите спецификации на Възложителя.Финансирането на обществената поръчка ще се осъществява със средства от бюджетите на Възложителя . Разплащанията ще се извършват от всяко структурно звено - Регионално управление, чрез банков превод, срещу представена фактура - оригинал. Начина на установяване на количеството - измерване, броене, друго: чрез монтирани индивидуални измервателни устройства за търговско мерене на разхода на природен газ.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (817512)
Възложител: Столична община
Получен на: 30.11.2017 г. 
Преписка: 00087-2017-0137
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка на хранителни продукти по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Заведенията за социални услуги“. Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на обектите, предоставящи социални услуги в общността“;
Описание: ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e Доставка на хранителни продукти по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Заведенията за социални услуги“. Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на обектите, предоставящи социални услуги в общността“. Обособена позиция №1 включва 199 хранителни продукта, като прогнозните количества за периода на договора са посочени в обобщен списък на хранителните продукти за заведенията за социални услуги: Приложение №1 към документацията за участие. Обособена позиция №2 включва 179 хранителни продукта, като прогнозните количества за периода на договора са посочени в обобщен списък на хранителните продукти за заведенията за социални услуги: Приложение №2 към документацията за участие.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (814390)
Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД
Получен на: 10.11.2017 г. 
Преписка: 05242-2017-0071
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Доставка на чукове за въглищни мелници тип N440.41V
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на чукове за въглищни мелници тип Н440.41V. Изделията са описани в Техническата спецификация, което е неразделна част от документацията за участие. Посочените чукове са примерни и най-често използвани изделия. Възложителят си запазва правото да купува и други чукове, влизащи в номенклатурата и продуктовата гама на изпълнителя. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение със срок до 5 (пет) години от сключването му.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (811609)
Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД
Получен на: 25.10.2017 г. 
Преписка: 05242-2017-0068
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Доставка на резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 – 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на резервни части за помпи варовикова, гипсова и абсорберна суспензия тип DUCHTING ROWA MC 200 – 355 и DUCHTING ROWA MCC 1000-1250”. Изделията са описани в Техническата спецификация, което е неразделна част от документацията за участие. Посочените резервни части са примерни и най-често използвани изделия. Възложителят си запазва правото да купува и други резервни части и изделия, влизащи в номенклатурата и продуктовата гама на изпълнителя. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение със срок до 5 (пет) години от сключването му.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 72
Страница 1 от 8 
   1 2 3 4 5 6 7 8  Следваща страница Последна страница