Информация за преписката

Възложител: Община Долни Дъбник
Номер: 01071-2020-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/827-%D0%BE%D0%BF-0060
Процедура: Публично състезание
Описание: За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци град Долни Дъбник, обл. Плевен”, по същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по отводняване и мониторинг на нивото и състава на подземните води в района на рекултивипаното депо. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства, по отделен договор в рамките на 5 (пет ) годишния срок, предвиден в Условията за кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   981449   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
2   981482   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2020 г.  09.06.2020 г. 
3   998989   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.11.2020 г.  04.11.2020 г. 
4   1035472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2022 г.  21.06.2022 г.