Деловодна информация
1071
9900-1568 04/11/2020 (дд/мм/гггг)
не
01071-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долни Дъбник 000413732
Ул. Христо Янчев №59
Долни Дъбник BG314 5870 България
Невена Воденичарова - старши експерт Обществени поръчки +359 65142445
mun_dabnik@mail.bg +359 65142070

Интернет адрес/и

https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html

https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/827-%D0%BE%D0%BF-0060


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” ОП-0060
45000000      
Строителство

За изпълнение на строителните работи на обект „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”, по същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по отводняване и мониторинг на нивото и състава на подземните води в района на рекултивираното депо. Биологичната рекултивация. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства в рамките на 5 годишния срок, предвиден в Услловията за кандидатстване по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОП "Околна среда" 2014-2020 г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
2030064.25      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник се намира на около 330 м. западно от регулацията, в поземлен имот (ПИ) 000 216 в землището на гр. Долни Дъбник.

Строително-монтажните работи включват: Изкопни дейности и предепониране на стари отпадъци - съгласно КСС; Прибутване, оформяне и уплътняване на отпадъци и земни маси (депонирани в района) за оформяне на проектното тяло на депото - съгласно КСС; Подравняване тялото на отпадъците и преоткосиране на част от съществуващите отпадъци с минимален наклон за стабилност на тялото на депото, включителнополагане на запечатващ почвен слой върху предепонираните и преоткосирани отпадъци с дебелина 20см - съгласно КСС; Полагане на газов дрениращ слой от дренажен геокомпозит за отвеждане на газовете в газовите кладенци, включително изграждане на 2 броя газови кладенци- съгласно КСС; Доставка и полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана два пласта и на дренажен геокомпозит за отвеждане на повърхностните води на площ - съгласно КСС; Полагане на дренажна система 808 м, за отвеждане на водите от дренажния геокомпозит- съгласно КСС.; Полагане на два пласта по 35см. пръст и 30см хумус върху дрен
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение - ТП    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

проектът се финансира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕСпо дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  981449 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
850       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ХОУС-РУЕН ДЗЗД 177450737
бул. Свети Патриарх Евтимий №12, вх. А
Стара Загора BG344 6000 България
hous_meiding@abv.bg +359 42690012
http://hosemeiding.com/ +359 42690012
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Хоус Мейдинг ООД 123658318
бул. Свети Патриарх Евтимий №12, вх. А
Стара Загора BG344 6000 България
hous_meiding@abv.bg +359 42690012
http://hosemeiding.com/ +359 42690012
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Руен Холдинг АД 109050379
ул. Оборище №5
Кюстендил BG415 2500 България
ruenholding@yahoo.com +359 78550440
https://ruen.elcomis.com/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=7 +359 78550440
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2050862.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2030064.25      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва