Версия за печат

01071-2020-0002

BG-Долни Дъбник:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 221 от дата 09.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413732

BG314, Община Долни Дъбник, ул. Христо Янчев 59, За: Силвия Вълова - Старши експерт Обществени поръчки, България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 06514 2445, E-mail: mun_dabnik@mail.bg, Факс: 06514 2070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolni-dabnik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/827-%D0%BE%D0%BF-0060.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” по проект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”, финансиран чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци град Долни Дъбник, обл. Плевен”, по същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по отводняване и мониторинг на нивото и състава на подземните води в района на рекултивипаното депо. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства, по отделен договор в рамките на 5 (пет ) годишния срок, предвиден в Условията за кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не може да бъде разделен на обособени позиции, предвид спецификата на поръчката. Възложителят е преценил, че не е целесъобразно разделянето на същата на обособени позиции, последното би се отразило на качеството и логическата взаимообвързаност на проектните работи. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения с изпълнение и отчитане на работите по обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2050862.81 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид общата прогнозна стойност на обществената поръчката, в размер на 2 050 862,81 (два милиона петдесет хиляди осемстотин шестдесет и две хиляди и осемдесет и една стотинки) без включен ДДС, съответно 2 461 035,37 лв. (два милиона четиристотин шестдесет и една хиляди и тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) с включен ДДС и обстоятелството, че естеството на строителството, включено в предмета на обществената поръчка, позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, за възложителя възниква задължение обществената поръчка да бъде възложена, чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). От друга страна, провеждането на публично състезание гарантира в пълна степен спазване на прогласените в ЗОП принципи на публичност и прозрачност и постигане на най-добри резултати за възложителя по отношение на качество-цена.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИВАН ДИМИТРОВ ВЕТОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК