Деловодна информация
1071
2400-670 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
1071-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Долни Дъбник 000413732
ул. Христо Янчев 59
Долни Дъбник BG314 5870 България
Силвия Вълова - Старши експерт Обществени поръчки +359 65142445
mun_dabnik@mail.bg +359 65142070

Интернет адрес/и

http://dolni-dabnik.com/

https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/827-%D0%BE%D0%BF-0060


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/827-%D0%BE%D0%BF-0060
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” ОП-0060
45000000      
Строителство

За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци град Долни Дъбник, обл. Плевен”, по същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по отводняване и мониторинг на нивото и състава на подземните води в района на рекултивипаното депо. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства, по отделен договор в рамките на 5 (пет ) годишния срок, предвиден в Условията за кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2050862.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Депо за твърди битови отпадъци на гр. Долни Дъбник се намира на около 330 метра западно от регулацията, в поземлен имот (ПИ) 000 216 в землището на гр. Долни Дъбник

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”. По същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по изграждане на система за контрол и мониторинг на депото. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства, по отделен договор в рамките на 5 (пет ) годишния срок, предвиден в Условията за кандидатстване по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение - ТП    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2050862.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

проектът се финансира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно класификацията на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.2 на Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - обектът е четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), втора категория (4.2.2. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "г" ЗУТ – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 от ЗУТ, за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Минималната застрахователна сума на застраховката, следва да бъде съобразена с категорията на обекта по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, който е предмет на настоящата поръчка, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004г. Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България, застрахователна сума следва да съответства на тази посочена за категория на обекта предмет на настоящата поръчка, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има изпълнено поне едно строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най малко:
Ръководител на екип – 1 брой Инженер част „Водоснабдяване и каналицация“ – 1 брой Инженер част „Геодезия“ – 1 брой, Отговорник по контрола но качеството – 1 брой, Координатор по безопасност и здраве -– 1 брой, Технически ръководител – 1 брой,
Участникът да има на разположение минимум следната техника за изпълнение на поръчката:
? Багер с обем на коша не по-малък от 1 м3 – 2 бр.
? Самосвали с обем на коша над 10м3 – 9 бр.
? Челен товарач и/или Булдозер за разстилане на земни маси – 2бр.
? Компактор с тегло до 9 тона – 1бр.
Участникът следва да притежава, като минимум, следните валидни сертификати:
?Сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентен – за внедрена система за управление на качеството или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството и/или техническата рекултивация на депа за твърди битови отпадъци.
?Сертификат ISO 14001:2015 или еквивалентен –за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околната среда или други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството и/или техническата рекултивация на депа за твърди битови отпадъци.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. Христо Янчев №59

При отварянето на офертите, на публичното заседание на комисията могат да присъстват участникът или негов упълномощен представител, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва