Версия за печат

01071-2020-0002

BG-Долни Дъбник:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413732

BG314, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. Христо Янчев 59, За: Силвия Вълова - старши експерт Обществени поръчки, България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 06514 2445, E-mail: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg, Факс: 06514 2070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dolnidabnik.egov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dolnidabnik.egov.bg/wps/portal/municipality-dolnidabnik/actual/buyers.profile/buyers.profile.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 221 от 09.06.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01071-2020-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Строително-монтажните работи включват: Изкопни дейности и предепониране на стари отпадъци - съгласно КСС Прибутване, оформяне и уплътняване на отпадъци и земни маси (депонирани в района) за оформяне на проектното тяло на депото - съгласно КСС Подравняване тялото на отпадъците и преоткосиране на част от съществуващите отпадъци с минимален наклон за стабилност на тялото на депото, включителнополагане на запечатващ почвен слой върху предепонираните и преоткосирани отпадъци с дебелина 20см - съгласно КСС Полагане на газов дрениращ слой от дренажен геокомпозит за отвеждане на газовете в газовите кладенци, включително изграждане на 2 броя газови кладенци- съгласно КСС Доставка и полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана два пласта и на дренажен геокомпозит за отвеждане на повърхностните води на площ - съгласно КСС Полагане на дренажна система 808 м, за отвеждане на водите от дренажния геокомпозит- съгласно КСС. Полагане на два пласта по 35см. пръст и 30см хумус върху дренажния геокомпозит на площ - съгласно КСС Мониторинг на подпочвените води -изграждане на 3(три) броя пиезометрични кладенци (ПК) Предпазна канавка на депото - Предпазната канавка определя контура на рекултивираното депо. Предназначението й е да служи за отвеждане на повърхностните води както и за разполагане на дренажа за улавяне на проникналите през земния пласт повърхностни води от депото.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 850 от 02.11.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG344, ХОУС-РУЕН ДЗЗД, бул. Свети Патриарх Евтимий №12, вх. А, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 690012, E-mail: hous_meiding@abv.bg, Факс: 042 690012

Интернет адрес/и:

URL: http://hosemeiding.com/.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG344, Хоус Мейдинг ООД, бул. Свети Патриарх Евтимий №12, вх. А, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 690012, E-mail: hous_meiding@abv.bg, Факс: 042 690012

Интернет адрес/и:

URL: http://hosemeiding.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” по проект: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”, финансиран чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Д-34-6/12.03.2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

200

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2030064.25 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.09.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1941664.47 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.06.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ИВАН ДИМИТРОВ ВЕТОВ
VII.2)
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК