Информация за преписката

Възложител: Община Радомир
Номер: 00535-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Обособена позиция №1- Обект на обособената позиция е "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“, УПИ VI – стадион, кв. 183 по действащия регулационен план на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.207 по ККиКР за землище на гр. Радомир. ;Обособена позиция №2 - По Обособената позиция ще се извършват дейности по изграждане на козирки на градския стадион в гр.Радомир. Предвижда се изграждане на стоманобетонови фундаменти – два броя. Върху тях се монтира главната носеща конструкция на козирката, която включва регулярно разположени стоманени колони и конзолни греди, изпълнени от HEA 300. Пространствената коравина на конструкцията се допълва от система за пространствено укрепване.; Обособена позиция 3- Предмет на проекта е обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Арката на гр. Радомир, УПИ IV – за озеленяване на детска площадка, кв. 92 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.501.129 по ККиКР.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978500   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
2   978503   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2020 г.  21.05.2020 г. 
3   993318   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
4   993321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
5   993323   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
6   994896   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.09.2020 г.  23.09.2020 г. 
7   1000344   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
8   1003333   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.12.2020 г.  23.12.2020 г.