Деловодна информация
00535
371 21/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00535-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Радомир 000386776
пл.Свобода 20
Радомир BG414 2400 България
Пламен Алексиев - Кмет +359 777-81975
obshtinaradomir@abv.bg +359 777-81975

Интернет адрес/и

http://radomir.bg/home.html

http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.radomir.bg/subsection-475-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на строително - монтажни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:
45000000      
Строителство

Обособена позиция №1- Обект на обособената позиция е "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“, УПИ VI – стадион, кв. 183 по действащия регулационен план на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.207 по ККиКР за землище на гр. Радомир. ;Обособена позиция №2 - По Обособената позиция ще се извършват дейности по изграждане на козирки на градския стадион в гр.Радомир. Предвижда се изграждане на стоманобетонови фундаменти – два броя. Върху тях се монтира главната носеща конструкция на козирката, която включва регулярно разположени стоманени колони и конзолни греди, изпълнени от HEA 300. Пространствената коравина на конструкцията се допълва от система за пространствено укрепване.; Обособена позиция 3- Предмет на проекта е обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Арката на гр. Радомир, УПИ IV – за озеленяване на детска площадка, кв. 92 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.501.129 по ККиКР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
99166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция №1: „Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Радомир, градски стадион.

Обект на обособената позиция е "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“, УПИ VI – стадион, кв. 183 по действащия регулационен план на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.207 по ККиКР за землище на гр. Радомир.
Aвтоматизираните поливни системи са най - доброто решение за поливане на тревни площи, подходящи за стадиони. Те осигуряват ежедневно, икономично и равномерно напояване, извършено без усилия и излишна загуба на време. Програматор регулира необходимото количество вода на конкретното място, съобразно нуждите на тревата. Този процес се осъществява автоматизирано, през тъмната част на денонощието. Елиминира се човешкият фактор, тъй като системата разполага с датчик за дъжд, който спира работата на програматора и разпръсквачите преустановяват поливането.
Площта на затревена част на стадиона е 7 000м2.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР – П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
40833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят, в документацията за участие, е регламентирал минимален срок за изпълнение на СМР - 35 календарни дни и максимален срок за изпълнение на СМР -45 календарни дни. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, независимо от обема.

II.2) Описание 1

„Обособена позиция №2: „Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Радомир, градски стадион.

По Обособената позиция ще се извършват дейности по изграждане на козирки на градския стадион в гр.Радомир. Предвижда се изграждане на стоманобетонови фундаменти – два броя. Върху тях се монтира главната носеща конструкция на козирката, която включва регулярно разположени стоманени колони и конзолни греди, изпълнени от HEA 300. Пространствената коравина на конструкцията се допълва от система за пространствено укрепване.
Антикорозионната защита на стоманената конструкция предполага нормални експлоатационни условия и липса на агресивна среда.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР – П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
25000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят, в документацията за участие, е регламентирал минимален срок за изпълнение на СМР - 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение на СМР -40 календарни дни. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, независимо от обема.

II.2) Описание 1

„Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката, гр.Радомир 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

ж.к „Арката, гр.Радомир.

Предмет на проекта е обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Арката на гр. Радомир, УПИ IV – за озеленяване на детска площадка, кв. 92 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.501.129 по ККиКР. Площадката е строена вероятно заедно със самите жилищни блокове и не е търпяла никаква съществена намеса - ремонт и/или реконструкция повече от 30 години. Проектът има за цел изграждането на ново пространство за отдих и детска игра съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на съвременни изисквания за безопасност и естетически облик. ЖК „Арката“ е един от доста гъсто населените жилищни комплекси от панелни блокове в гр. Радомир. В квартала няма изграждана нова детска площадка практически от създаването му през 80-те години на миналия век. Вътрешно-блоковите пространства са благоустроени успоредно с построяването на самите сгради и не са променяни в годините.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР – П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят, в документацията за участие, е регламентирал минимален срок за изпълнение на СМР - 60 календарни дни и максимален срок за изпълнение на СМР -90 календарни дни. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект с минимален общ обем - 800 м2.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в копие.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи, със следния обхват: строителни дейности по обекти четвърта група, четвърта категория или по-висока категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. Изискването се доказва с представяне на: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от ІV-та (четвърта) група, ІV-та (четвърта) категория или по-висока категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. Съответните документи се изискват и представят в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ГРАД РАДОМИР.
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, независимо от обема.
Под „строителство, сходно с предмета на обособена позиция №1, за която се подава оферта“, следва да се разбира извършване на СМР по изграждане на поливна и/или оросителна система на поне 1бр. тенискорт, стадион или друг подобен спортен обект, предназначен за широко обществено ползване, в това число спортни обекти и детски площадки, паркове, обслужващи сгради и др.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, ГР.РАДОМИР“
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект, независимо от обема.
Под „строителство, сходно с предмета за обособена позиция № 2, следва да се разбира извършване на СМР по монтаж, построяване, реконструкция и/или основен ремонт на открити спортни обекти за широко обществено ползване.
Обособена позиция 3 - Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект с минимален общ обем на строително монтажни дейности – 800 м2. Под „строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира извършване на СМР по построяване, реконструкция, рехабилитация и/или основен ремонт на открити обекти, предназначени за широко обществено ползване като паркове, включително специализирани такива, детски и/или спортни площадки.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1.Парична сума;
2.Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Радомир, пл.Свобода 20

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Схема на плащане, приложима за всички обособени позиции:
Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема:
1. Авансово плащане в 7/седем/ дневен срок след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 30 % авансово плащане от стойността на договора за СМР срещу представен оригинал на фактура.
2. Окончателно плащане - в размер на оставащата сума до крайната цена на договора за СМР, в 15 (петнадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР без забележки с подписан Приемателно-предавателен протокол, акт образец 19 и оригинал на фактура. Авансът от 30 % се приспада в издадената фактура.
Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства, включително и авансовото плащане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва