Версия за печат

00535-2020-0005

BG-Радомир:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386776

BG414, Община Радомир, пл.Свобода 20, За: Пламен Алексиев - Кмет, България 2400, Радомир, Тел.: 0777-81975, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, Факс: 0777-81975

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://radomir.bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 371 от 21.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00535-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

По Обособената позиция се извършват дейности по изграждане на козирки на градския стадион в гр.Радомир. Предвижда се изграждане на стоманобетонови фундаменти – два броя. Върху тях се монтира главната носеща конструкция на козирката, която включва регулярно разположени стоманени колони и конзолни греди, изпълнени от HEA 300. Пространствената коравина на конструкцията се допълва от система за пространствено укрепване. Антикорозионната защита на стоманената конструкция предполага нормални експлоатационни условия и липса на агресивна среда.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 425 от 18.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG414, ВИА ИНТЕЛЕГО ООД, ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ №1, България 2300, ПЕРНИК, Тел.: 089759-6630, E-mail: office@viaintellego.com, Факс: 089759-6630

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.10.2020 г. 

Крайна дата

02.11.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
24444.44 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.11.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24444.44 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.11.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Пламен Станков Алексиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Радомир