Версия за печат

00535-2020-0005

BG-Радомир:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386776

BG414, Община Радомир, пл.Свобода 20, За: Пламен Алексиев - Кмет, България 2400, Радомир, Тел.: 0777-81975, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, Факс: 0777-81975

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://radomir.bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 371 от 21.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00535-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на проекта е обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Арката на гр. Радомир, УПИ IV – за озеленяване на детска площадка, кв. 92 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.501.129 по ККиКР. Площадката е строена вероятно заедно със самите жилищни блокове и не е търпяла никаква съществена намеса - ремонт и/или реконструкция повече от 30 години. Проектът има за цел изграждането на ново пространство за отдих и детска игра съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на съвременни изисквания за безопасност и естетически облик. ЖК „Арката“ е един от доста гъсто населените жилищни комплекси от панелни блокове в гр. Радомир. В квартала няма изграждана нова детска площадка практически от създаването му през 80-те години на миналия век. Вътрешно-блоковите пространства са благоустроени успоредно с построяването на самите сгради и не са променяни в годините.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 426 от 18.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG414, ВИА ИНТЕЛЕГО ООД, ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ №1, България 2300, ПЕРНИК, Тел.: 089759-6630, E-mail: office@viaintellego.com, Факс: 089759-6630

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката", гр. Радомир

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.11.2020 г. 

Крайна дата

15.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
32030.3 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
32030.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Пламен Станков Алексиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Радомир