Версия за печат

00535-2020-0005

BG-Радомир:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

29. Ландшафтна архитектура...


Решение номер 371 от дата 21.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386776

BG414, Община Радомир, пл. Свобода №20, За: Пламен Алексиев - Кмет, България 2400, Радомир, Тел.: 0777 81975, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, Факс: 0777 81975

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.radomir.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.radomir.bg/subsection-475-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител на строително - монтажни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: Обособена позиция №1: „Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир“; Обособена позиция № 3: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“;

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По обществената поръчка ще се извършват строително- монтажни работи по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир- Обект на поръчката е "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“, УПИ VI – стадион, кв. 183 по действащия регулационен план на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.207 по ККиКР за землище на гр. Радомир. Aвтоматизираните поливни системи са най - доброто решение за поливане на тревни площи, подходящи за стадиони. Те осигуряват ежедневно, икономично и равномерно напояване, извършено без усилия и излишна загуба на време. Програматор регулира необходимото количество вода на конкретното място, съобразно нуждите на тревата. Този процес се осъществява автоматизирано, през тъмната част на денонощието. Елиминира се човешкият фактор, тъй като системата разполага с датчик за дъжд, който спира работата на програматора и разпръсквачите преустановяват поливането. Площта на затревена част на стадиона е 7 000м2. Обособена позиция №2: „Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир“- По Обособената позиция ще се извършват дейности по изграждане на козирки на градския стадион в гр.Радомир. Предвижда се изграждане на стоманобетонови фундаменти – два броя. Върху тях се монтира главната носеща конструкция на козирката, която включва регулярно разположени стоманени колони и конзолни греди, изпълнени от HEA 300. Пространствената коравина на конструкцията се допълва от система за пространствено укрепване. Антикорозионната защита на стоманената конструкция предполага нормални експлоатационни условия и липса на агресивна среда. Обособена позиция №3: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“ - Предмет на проекта е обновяване на съществуваща детска площадка в кв. Арката на гр. Радомир, УПИ IV – за озеленяване на детска площадка, кв. 92 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.501.129 по ККиКР. Площадката е строена вероятно заедно със самите жилищни блокове и не е търпяла никаква съществена намеса - ремонт и/или реконструкция повече от 30 години. Проектът има за цел изграждането на ново пространство за отдих и детска игра съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на съвременни изисквания за безопасност и естетически облик. ЖК „Арката“ е един от доста гъсто населените жилищни комплекси от панелни блокове в гр. Радомир. В квартала няма изграждана нова детска площадка практически от създаването му през 80-те години на миналия век. Вътрешно-блоковите пространства са благоустроени успоредно с построяването на самите сгради и не са променяни в годините.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 99166.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 99 166.66 лв. без ДДС. Възложителят е взел мотивирано решение за откриване на процедура за обществена поръчка, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, а именно- публично състезание, тъй като към момента на стартиране на настоящата поръчка са известни и други поръчки със сходен, идентичен предмет и е взета предвид общата им прогнозна стойност. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Пламен Станков Алексиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Радомир