Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2020-0029
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“; Обособена позиция № 2: „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“. Подробно описание на дейностите по всяка обособена позиция се съдържа в съответния раздел II.2.4.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2020 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   978462   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
2   978464   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2020 г.  26.05.2020 г. 
3   985741   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.06.2020 г.  29.06.2020 г. 
4   990079   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2020 г.  10.08.2020 г. 
5   992396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.08.2020 г.  31.08.2020 г. 
6   1037532   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.09.2022 г.  02.09.2022 г.