Деловодна информация
01224
БНБ-55658 25/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
25/06/2020 (дд/мм/гггг)
01224-2020-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

БНБ-55658 25/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Българска народна банка 000694037
пл. Княз Александър I 1
София BG411 1000 България
Веселина Тодорова - по процедурата - тел. 02 9145 1548; Теменужка Прашанова - по предмета - тел. 02 9145 1484 +359 291451548
publicprocurement@bnbank.org +359 29508452

Интернет адрес/и

www.bnb.bg

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
БНБ-46405 21/05/2020 (дд/мм/гггг)
01224-2020-0029

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На основание чл. 100, ал 12, т. 1 възложителят определя нов срок за получаване на оферти по първа обособена позиция до 15:45 ч. на 2.07.2020 г. Датата на отваряне на офертите се променя от 26.06.2020 г. на 3.07.2020 г. Мястото и часът на отваряне на офертите остават непроменени като офертите на участниците ще бъдат отворени в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 – Централно управление на БНБ от 10:00 часа. В удължения срок оферти могат да бъдат подавани само по обособена позиция №1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


25/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Снежанка Иванова Деянова Главен секретар на БНБ, упълномощена със Заповед № БНБ-36859/01.04.2019 г. на управителя на БНБ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Българска народна банка 000694037
пл. Княз Александър I 1
София BG411 1000 България
Веселина Тодорова - по процедурата - тел. 02 9145 1548; Теменужка Прашанова - по предмета - тел. 02 9145 1484 +359 291451548
publicprocurement@bnbank.org +359 29508452

Интернет адрес/и

www.bnb.bg

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ
45000000      
Строителство

Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“;
Обособена позиция № 2: „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.
Раздел VI: Допълнителна информация
25/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 243450 (година и номер на документа)
2020/S 101-243450 (напр. 2015/S 123-123456)   978464
21/05/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
25/06/2020 (дд/мм/гггг)
15:45
02/07/2020 (дд/мм/гггг)
15:45
IV.2.7
26/06/2020 (дд/мм/гггг)
10:00
03/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:00На основание чл. 100, ал 12, т. 1 възложителят определя нов срок за получаване на оферти по първа обособена позиция до 15:45 ч. на 2.07.2020 г. Датата на отваряне на офертите се променя от 26.06.2020 г. на 3.07.2020 г. Мястото и часът на отваряне на офертите остават непроменени като офертите на участниците ще бъдат отворени в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 – Централно управление на БНБ от 10:00 часа. В удължения срок оферти могат да бъдат подавани само по обособена позиция №1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва