Деловодна информация
01224
БНБ-46407 21/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
21/05/2020 (дд/мм/гггг)
01224-2020-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска народна банка 000694037
пл. Княз Александър I № 1
София BG411 1000 България
Веселина Тодорова - по процедурата - тел. 02 9145 1548; Теменужка Прашанова - по предмета - тел. 02 9145 1484 +359 291451548
publicprocurement@bnbank.org +359 29508452

Интернет адрес/и

www.bnb.bg

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Българска народна банка

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ
45000000      
Строителство

Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“;
Обособена позиция № 2: „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.
Подробно описание на дейностите по всяка обособена позиция се съдържа в съответния раздел II.2.4.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412
BG421
BG331
BG341
BG314
BG315
BG424

сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната

По обособена позиция № 1 е предвидено възлагането на демонтажни работи и довършителни работи, като подмяна на ВиК инсталации, на подовите настилки, фаянс; ремонт на тавани и стени, ремонт на покриви; бояджийски работи и др. Видът и прогнозните количества на дейностите са подробно описани в Техническа спецификация по обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“. Възложителят си запазва правото по време на действие на съответния договор, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите предмет на съответната обособена позиция ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя. Възложителят може да възложи непредвидени текущи ремонти/СМР и свързани с тях доставки, които към настоящия момент не могат да бъдат планирани. Те ще се възлагат чрез отправена писмена заявка до участника, избран за изпълнител по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1. При извършване на част от т.нар. „довършителни работи“ е предвидено, че изпълнителят трябва да осигури и материалите, необходими за изпълнение на конкретната дейност. Освен това част от дейностите могат да бъдат реализирани в сгради, които попадат под специалния режим на Закона за културното наследство (ЗКН). Гореописаните строително-монтажни работи (СМР) имат характера на текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като при тях не се засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата, а също и не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробности за формулата за оценка и за показателите са посочени в Методиката за определяне на комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по обособена позиция № 1 "Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ - собствени, под наем и новопридобити", приложени в документацията.

II.2) Описание 1

Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG412
BG421
BG331
BG341
BG314
BG315
BG424

Сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната. Извозването на отпадъци е на територията на Столична община.

По обособена позиция № 2 определеният за изпълнител следва да извърши товаро-разтоварни и транспортни дейности във вид и количества, подробно описани в Техническа спецификация на възложителя за обособена позиция № 2 „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“ – Приложение № 1б, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Предвидени са услуги по пренасяне и транспортиране на товари, извозване на отпадъци от сградите на територията на гр. София до определени от Столична община, депа за отпадъци и др. Възложителят си запазва правото по време на действие на съответния договор, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите предмет на съответната обособена позиция ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробности за формулата за оценка и за показателите са посочени в Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по обособена позиция № 2 „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците по обособена позиция № 1 трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за извършване на строителни работи от I-ва група строежи от IV и V категория, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 4, т. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Деклариране: При подаване на оферта и деклариране на съответствие с изискването за годност участникът следва да попълни: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, Вписване в съответен професионален регистър от Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).
Доказване: На етап сключване на договор, ще бъде направена служебна проверка за вписване на избрания за изпълнител участник в Централния професионален регистър на строителя, тъй като информацията в регистъра е публична.
Участниците в обособена позиция №2 трябва да притежават надлежна регистрация по чл. 35, ал. 3 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която позволява събиране и транспортиране на отпадъците на територията на град София – за отпадъци с кодове 20 03 01 (смесен битов отпадък), 19 12 12 (други отпадъци, включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11), отпадъци с код 20 01 08 (биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене) и на отпадъци с код 20 01 25 (хранителни масла и мазнини), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., с изм. и доп.), а за чуждестранните лица – регистрация в аналогичен регистър.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел A: „Годност“, т. „За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение“ от Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), като предостави информация за съответната регистрация в полето „Описание на мерките“.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи Копие, заверено „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, на валиден регистрационен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. По Об. позиция №1 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта и деклариране на съответствие със съответното изискване участникът следва да попълни Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“ от еЕЕДОП като се предоставя информация за застрахователна сума и вид валута.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи Копие, заверено „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“.
2. По Об. позиция №2 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1, предлож. първо от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. „Общ годишен оборот“ от еЕЕДОП.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи:
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участниците по Об. позиция №1 следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС), покриваща минималната застрахователна сума за строежи IV-та категория, определена съгл. чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС и строежи V-та категория, определена съгл. чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС . Съгласно чл. 5, ал. 8 във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, ако в застрахователния договор бъде определен лимит за едно събитие, той не може да бъде по-малък от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) - за четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. - за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ.
Съгласно чл. 171а от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2. Участниците в Об. позиция №2 трябва да са реализирали минимален общ оборот от 600 000 лева, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. По Об. позиция №1 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "а" от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП, в който се посочват следните данни: описание на текущи ремонти/СМР, суми и вид на валута, начална и крайна дата и получатели, в зависимост от изискванията посочени по-горе.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. По Об. позиция №1 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ от еЕЕДОП. В този раздел участникът следва да предостави информация в зависимост от изискванията на възложителя към всеки от лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява обособена позиция № 1 и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. По Об. позиция №1 Възложителят поставя критерии за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, т. „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, съответно т. „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.
Доказване: На етап сключване на договора, участникът, избран аз изпълнител следва да предостави копие на съответния валиден сертификат.
4. По об. позиция №2 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от еЕЕДОП, в който се посочват следните данни: описание на товаро-разтоварните дейности, суми и вид на валута, начална и крайна дата и получатели, в зависимост от изискванията, посочени по-горе.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойността, датите и получателите, заедно с документи, доказващи извършената услуга.
5. По Об. позиция №2 Възложителят поставя критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
Деклариране: При подаване на оферта участникът попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В, „Технически и професионални способности“, т. „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП.
Доказване: На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на обособената позиция.


1. Участниците в ОП № 1 следва да са изпълнили мин. 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на обособената позиция за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, сходен с този на обособената позиция“ следва да се разбира „текущ ремонт на сгради в експлоатация с мин. РЗП = 1800 м2, в които са извършени всички долу изброени дейности, както следва: армирани бетони и/или циментови замазки – мин. 300 м2;сухо строителство – мин. 350 м2; окачени тавани – мин. 300 м2; оберлихти, включващо подмяна гумени уплътнения и бутилови лепенки – мин. 150 м; вътр.водопроводни инсталации– мин. 380 м; вътр. канализац. инсталации – мин. 100 м; шпакловки– мин. 2 000 м2; бояджийски работи /латексово боядисване – мин. 9 000 м2 ; ел. инсталации в сгради – мин. 700 м; настилки от керамични изделия – мин. 130 м2;настилки от ламинат – мин. 500 м2; саморазливна епоксидна настилка – мин. 30 м2; лакиране дървени повърхности – мин. 200 м2; хидроизолационни работи по плоски покриви, вкл. обшивки по бордове– мин. 2 000 м2; пренареждане керемиди по покриви, включително подмяна с нови керемиди и олуци- мин. 130 м2;подмяна текстилни тапети – мин. 120 м2. Дейностите с предмет и обем на об. позиция може да са изпълнени в рамките на една или повече дейности, съответно на територията на различни обекти/сгради. 2. Участниците в ОП № 1 трябва да разполагат с ръководен състав и персонал с определена проф. компетентност за изпълнението на об. позиция, както следва:(1) Ръководител екип - образование висше или средно специално: строителен инженер специалност ПГС /ССС/ или екв., или строителен техник /средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита съответна проф. квалификация/ със спец. строителство и архитектура или екв., отговарящ на изискванията на ЗУТ за изпълнение на строежи четвърта категория и пета категория с проф. опит в строителство на сгради и съоръжения мин. 5 (пет) г. като ръководител.(2) Мин. 1 експерт по консервация и реставрация на недв. културни ценности, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН, към Министерството на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в областта на недв. културно наследство. Трябва да се посочи, че под негово непосредствено ръководство са извършвани дейности по консервация и реставрация на недв. културни ценности или самият той е извършвал тези дейности;(3) Мин. 1 експерт, който отговаря на изискванията на чл.163а, ал. 2 на ЗУТ и е с проф.опит в областта на ВиК или Ел. инсталации на сгради, мин. 5 години;(4) Електромонтьор (мин. 1) – с проф. опит в областта мин. 3 години; (5) Заварчик (мин. 1) – с проф. опит в областта мин.3 г.;(6) Работници зидаро-мазачески работи (мин. двама)- с проф. опит мин. 3 г.;(7) Работник ВиК инсталации (мин. 1)– с проф. опит мин. 3 г.;(8) Работници шпакловки и бояджийски работи (мин. двама) – с проф. опит мин. 3 г.;(9) Работник ел. инсталации (мин. 1) – с проф. опит мин. 3 г. 3-1. Участниците в ОП №1 трябва да прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквив., с обхват (предмет), сходен с този на об. позиция. 3-2. Участниците в ОП №1 трябва да прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквив. 5.Уч-те в ОП №2 тр. да разполагат с мин. 2 бр. трансп. средства с товароподемност до 3.5 т. Описанието на критерия по т. 4 относно ОП №2 продължава в поле III.2.2). Условия за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Продължение на поле Изисквано мин. ниво от III.1.3):4.Уч-те в ОП 2 тр. да са изпълнили мин. 1 дейност с предмет и обем, идент. или сходен с този на об. поз-я, за последн. 3 г. от датата на подав. на офертата.Под „дейност с предмет и обем, сходен с този на об. поз-я“ следва да се разбира „изпълнена дейност, в сгради в експлоатация, в които са извърш. като мин. следните колич-ва: Пренасяне на компют. или друг вид техника с тегло до 50 кг – мин. 2000 бр. преноси; Пренас. на товари над 50 кг до 100 кг – мин.250 бр. преноси; Пренас. на товари над 100 кг до 200 кг – мин. 30 бр. преноси; Пренас. на товари над 200 кг до 400 кг – мин. 20 бр. преноси;Пренас. на товари над 400 кг – мин. 5 бр. преноси;Пренас. на мебели - мин.100 бр. преноси;Пренас. на пакетирани товари – мин. 5000 бр. преноси;Извозв. на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – мин. 5000 кг извозен товар.Дейностите с посочения предмет и обем може да са изпълн. в рамките на 1 или повече дейности, съотв. на територ. на разл. обекти.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   15:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Централна сграда на БНБ в гр. София, пл. Княз Александър I № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случаите, когато присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията по чл.54,ал.1.ЗОП:1. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а,чл.159а-159г,чл.172,чл.192а,чл.194-217,чл.219-252,чл.253-260,чл.301-307,чл.321,чл.321а и чл.352-353е от НК;2.който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление,аналогично на тези по т.1.,в друга държава членка или трета страна;3.който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162,ал.2,т. 1 от ДОПК и лихвите по тях,към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника,или аналогични задължения,съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган(не се прилага, когато размерът на задълженията е до 1% от годишния общ оборот на участника за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000лв.).4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44,ал.5 от ЗОП;5.за когото е установено,че:е представил документ с невярно съдържание,с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;не е предоставил изискваща се информация,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.118,чл.128,чл.228,ал.3,чл.245 и чл.301-305 от КТ или чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен;7.за когото е налице конфликт на интереси по смисъла на §2,т.21 от ДР на ЗОП,който не може да бъде отстранен. На основание чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност,или е в процедура по ликвидация,или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице-се намира в подобно положение,произтичащо от сходна процедура,съгласно законодателството на държавата,в която е установен;На основание чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,не могат пряко или косвено да участват в процедурата,включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. На основание чл.101,ал.11 ЗОП свързани лица по смисъла на §1,т.13 и т.14 от ДР на ЗППЦК не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата.В обществената поръчка не могат да участват лица,за които са налице обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.Възложителят не сключва договор с участник,за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента,чрез регламентираните в ЗМИП способи,включително когато клиентът е юридическо лице-на физическите лица,негови действителни собственици,по смисъла на §2, ал.1 от ДР от ЗМИП.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор, като постъпилите оферти ще бъдат разгледани по реда на чл. 61 от ППЗОП.
Избраните за изпълнители участници гарантират изпълнението на задълженията си по договорите, съответно за всяка обособена позиция, с предоставяне на Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от общата цена на договора за Обособена позиция №1, съответно 3% (три на сто) от общата цена на договора за Обособена позиция №2.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва