Версия за печат

01224-2020-0029

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Капка Баховска, България 1000, София, Тел.: 02 91451953, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономческа и финансова дейностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: БНБ-46405 от 21.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01224-2020-0029
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новoпридобити“; Обособена позиция № 2: „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: БНБ-71182 от 05.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НЕО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, район Люлин, ул. Добри Немиров, бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12, България 1324, София, Тел.: 0359 898680244, E-mail: neo1969@abv.bg, Факс: 0359 898680244

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 2: Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1200000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.08.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1199879.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

На 11.08.2022 г. е извършено последно плащане по договора.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Снежанка Деянова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на БНБ, упълномощен със заповед № БНБ-15058/2.02.2021 г. на Управителя на БНБ.