Версия за печат

01224-2020-0029

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер БНБ-46405 от дата 21.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Веселина Тодорова - по процедурата - тел. 02 9145 1548; Теменужка Прашанова - по предмета - тел. 02 9145 1484, България 1000, София, Тел.: 00359 291451548, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 00359 29508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ.Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити; Обособена позиция № 2: Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежанка Иванова Деянова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар, упълномощен със Заповед БНБ-36859/1.04.2019 г. на Управителя на БНБ