Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора
Номер: 00536-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://umbal-kirkovich.org/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Възложителят указва, че договор с избрания изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП – договор под условие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   977587   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
2   977588   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2020 г.  15.05.2020 г. 
3   977668   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.05.2020 г.  18.05.2020 г. 
4   990895   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.08.2020 г.  13.08.2020 г. 
5   1032846   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.04.2022 г.  07.04.2022 г.