Версия за печат

00536-2020-0005

BG-Стара Загора:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123535874

BG344, УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ АД, Ул.ГЕН.СТОЛЕТОВ №2, За: Ваня Богданова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 698521, E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg, Факс: 042 601125

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://umbal-kirkovich.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://umbal-kirkovich.org/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-447 от 15.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00536-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Възложителят указва, че договор с избрания изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП – договор под условие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 05.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG415, КНД - Консулт ООД, ул. Неофит Рилски №10, България 2600, гр. Дупница, Тел.: 0886 401819, E-mail: val.sto@abv.bg, Факс: 0886 401819

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

86

ІII.7) Стойност, посочена в договора
707122.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

30.10.2020 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Изпълнени са СМР в две клиники. Поради изтекъл срок на договор с МЗ за финансиране на поръчката, договорът с изпълнителя е прекратен. Неусвоените средства, в размер на 335123,08лв. са възстановени на МЗ на 16.03.2022год. по банков път.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 61% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
513416.92 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4500 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ, ДМ
VII.2)
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР