Деловодна информация
00536
ПД-03-123 18/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00536-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-448 18/05/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД 123535874
ул. Ген. Столетов 2
Стара Загора BG344 6000 България
Силвина Христозова +359 42605443
mbalad_sz_zop@mail.bg +359 42601125

Интернет адрес/и

http://umbal-kirkovich.org/

http://umbal-kirkovich.org/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-10-447 15/05/2020 (дд/мм/гггг)
977587
00536-2020-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП
Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване и/или решението за промяна; 2. получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лицата в процедурата.


18/05/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ, ДМ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД 123535874
ул. Ген. Столетов 2
Стара Загора BG344 6000 България
Силвина Христозова +359 42605443
mbalad_sz_zop@mail.bg +359 42601125

Интернет адрес/и

http://umbal-kirkovich.org/

http://umbal-kirkovich.org/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД 977587
45000000      
Строителство

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД на 4 клиники: КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ; КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ; КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ и ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/05/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   977587
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.6
Прогнозна стойност

Стойност без да се включва ДДС - 706342.25 лв.

Стойност без да се включва ДДС - 710016.91 лв.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва