Версия за печат

00536-2020-0005

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РД-10-447 от дата 15.05.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123535874

BG344, УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД, ул. Ген. Столетов 2, За: Силвина Христозова, България 60000, Стара Загора, Тел.: 042 605443, E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg, Факс: 042 601125

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.umbal.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://umbal-kirkovich.org/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ, КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ, КЛИНИКА ПО ГИНЕКОЛОГИЯ и ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции. В случая, се касае за изпълнение на СМР в четири клиники на едно и също лечебно заведение, които не могат да бъдат обособени като отделни обекти на строително-ремонтните дейности. С оглед, колкото на сходствата, толкова и в спецификите на извършваните дейности, възложителят желае да избере един потенциален изпълнител. Това би улеснило възможностите за контрол върху изпълнителя, както и финасовите аспекти на взаимоотношенията с него. Изборът на различни изпълнители би могъл до доведе да забавяне на изпълнението на строителството, а от там до негативно въздействие върху персонала и пациентите поради липсата на функциониращи медицински звена.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 706342.25 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят указва, че договор с избрания изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП – договор под условие. Преди сключване на договора, участникът, избран за изпълнител следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договор в размер на 5% от общата максимална стойност на договора. Възложителят освобождава 60% от гаранцията за изпълнение на договора в 30 дневен срок след приключване на всички СМР. Остатъкът от гаранцията в размер на 40% се освобождава от Възложителя след изтичане на най-дългия от гаранционните срокове, предложен от Изпълнителя. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване и/или решението за промяна; 2. получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лицата в процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.05.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ, ДМ

VIII.2) Длъжност

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР