Деловодна информация
00536
ПД-03-121 15/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00536-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД 123535874
ул. Ген. Столетов 2
Стара Загора BG344 6000 България
Силвина Христозова +359 42605443
mbalad_sz_zop@mail.bg +359 42601125

Интернет адрес/и

www.umbal.org

http://umbal-kirkovich.org/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b1/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.umbal.org
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИ КЛИНИКИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
45000000      
Строителство

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Възложителят указва, че договор с избрания изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП – договор под условие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
706342.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Ст. Загора, ул. Ген. Столетов №2, пребазиране на Клиника по Неврохирургия, Клиника по съдова хирургия, Клиника по гинекология и Хирургична клиника.

Извършване на СМР за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД с капиталови средствa от Министерство на здравеопазването. Възложителят указва, че договор с избрания изпълнител ще се сключи при условията на чл. 114 от ЗОП – договор под условие. В проекта на договора е предвидена клауза за отложено изпълнение.
Предложените от участниците цени не трябва да надвишават посочения финансов ресурс. В случай, че възникнат непредвидени работи, стойността на същите не може да надвишава посочения финансов ресурс и стойността на непредвидените разходи за всяка клиника.Участникът, избран за изпълнител следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договор в размер на 5% от общата максимална стойност на договора.
По желание на Изпълнителя Възложителят заплаща авансово 20% от посочената стойност в т. 2, раздел I от документацията за всяка от клиниките след подписване на договор и осигуряване на средства за финансиране изпълнението на поръчката. Начинът за плащане на аванса е следният: Изпълнителят следва в 3-дневен срок от подписване на договор да уведоми писмено Възложителя за желанието си да получи авансово плащане в посочения размер. До 5 работни дни от откриване на строителна площадка за всяка от клиниките, участникът, който желае да получи съответното авансово плащане от стойността на СМР на съответната клиника, следва да представи гаранция за размера на аванса в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, със срок за валидност до три дни след усвояване на аванса.
След представяне на гаранцията, обезпечаваща авансовите средства, в 3-дневен срок изпълнителят следва да представи фактура за размера на искания аванс /с вкл. ДДС/.
Авансовата сума се приспада пропорционално при плащането на остатъка от стойността на договора, съгласно следните начин и условията на плащане: Остатъкът от стойността на СМР за всяка клиника в размер на 80% ще бъде изплатена (след приспадане на аванса) до 60 дни след подписване на акт 19 за приемане на извършените СМР в съответната клиника.
Посоченият срок на плащане е до 60 дни предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от Закона за лечебните заведения.
Изпълнението на поръчката включва извършване на СМР, описани в техническата спецификация към документацията – КС по проект, представляващ част от техн. спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение на поръчката    20
Организация за изпълнение на поръчката    40
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
706342.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30/06/2020 (дд/мм/гггг) / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП, настоящият договор може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнени строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, трета категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.
За доказване на това обстоятелство участникът декларира в еЕЕДОП част IV, раздел „А“, поле „Годност“ вписан ли е в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнени строежи с обхват: първа група, трета категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ и декларира притежава ли валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и талон, съгласно изискването в т.1.1. или вписан ли е в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да декларира в еЕЕДОП притежава ли еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да декларира притежава ли удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, като следва да посочи, че притежава документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България.
При сключване на договор, участникът следва да представи заверено копие с гриф „Вярно с оригинала“ на валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, ведно със съответния талон.
В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, при сключване на договор той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, като следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участниците да имат оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, както следва: не по-малко от 850 000 лв. общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
За доказване на това обстоятелство, участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV съответствието с изискванията на възложителя по т. 1. При сключване на договор участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи: удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл. 171 от ЗУТ. Минимални изисквания: Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и с валидност за срока на изпълнението. Минималната застрахователна сума следва да съответства на категорията на обекта, съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на това обостоятелство, участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV съответствието с изискванията на възложителя по т. 2.
При сключване на договор, участникът следва да представи заверено копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидно за срока на изпълнението й. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участниците да имат оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, както следва: не по-малко от 850 000 лв. общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
За доказване на това обстоятелство, участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV съответствието с изискванията на възложителя по т. 1. При сключване на договор участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи: удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл. 171 от ЗУТ. Минимални изисквания: Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и с валидност за срока на изпълнението. Минималната застрахователна сума следва да съответства на категорията на обекта, съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За доказване на това обостоятелство, участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV съответствието с изискванията на възложителя по т. 2.
При сключване на договор, участникът следва да представи заверено копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидно за срока на изпълнението й. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. Участникът да има опит в дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обществената поръчка.През последните 5 /пет/ години, считано от датата на получаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум по 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката: строителство и/ или ремонт на сгради и/или съоръжения; Забележка: За „Дейност с предмет, сходнен с предмета на поръчката“ да се разбира: дейност от „строителство и/или ремонт на сгради и/или съоръжения”. Участникът представя за доказване на изискването документи по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение със стойността, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и обем, и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания.За доказване:участникът декларира в еЕЕДОП –съответствието с изискванията на възложителя, като декларира изпълненото строителство, мястото, вида, обема, възложители. При сключване на договор, участникът предоставя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, със стойност, дата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания.
3.2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO9001:20хх за управление на качеството или еквивалентен с обхват „строителство” и EN ISO 14001:20хх за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентен.За доказване:участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV, б. „В“ притежава ли исканите сертификати, дата на издаване, срок на валидност и нотифициращ орган. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, които се представят при сключване на договор като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3.3. Участникът трябва да разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:1. Технически ръководител- технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Пет години професионален опит като техн. ръководител; 2. Специалист за контрол по качество/отговорник по качество: Висше образование с профес. квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа, съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен курс на обучение. Професионален опит - най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект;4. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 10 /десет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.Участникът декларира в еЕЕДОП – р-л ІV, б.„В“ притежава ли изисквания от възложителя техн. персонал за изпълнение на поръчката, с посочване за всяко лице- трите имена, професионалната квалификация, правоспособност, профес. опит в съотв. сфера и брой обекти, въведени в експлоатация.


3.1. Участникът да има опит в дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с обществената поръчка.През последните 5 /пет/ години, считано от датата на получаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум по 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката: строителство и/ или ремонт на сгради и/или съоръжения; Забележка: За „Дейност с предмет, сходнен с предмета на поръчката“ да се разбира: дейност от „строителство и/или ремонт на сгради и/или съоръжения”. Участникът представя за доказване на изискването документи по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение със стойността, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и обем, и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания.За доказване:участникът декларира в еЕЕДОП –съответствието с изискванията на възложителя, като декларира изпълненото строителство, мястото, вида, обема, възложители. При сключване на договор, участникът предоставя списък на изпълненото строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, със стойност, дата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема и дали е изпълнено в съотв. с нормативните изисквания.
3.2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO9001:20хх за управление на качеството или еквивалентен с обхват „строителство” и EN ISO 14001:20хх за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентен.За доказване:участникът декларира в еЕЕДОП – част ІV, б. „В“ притежава ли исканите сертификати, дата на издаване, срок на валидност и нотифициращ орган. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, които се представят при сключване на договор като заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
3.3. Участникът трябва да разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:1. Технически ръководител- технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Пет години професионален опит като техн. ръководител; 2. Специалист за контрол по качество/отговорник по качество: Висше образование с профес. квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа, съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен курс на обучение. Професионален опит - най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект;4. Участникът да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 10 /десет/ бр. квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи.Участникът декларира в еЕЕДОП – р-л ІV, б.„В“ притежава ли изисквания от възложителя техн. персонал за изпълнение на поръчката, с посочване за всяко лице- трите имена, професионалната квалификация, правоспособност, профес. опит в съотв. сфера и брой обекти, въведени в експлоатация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на административната сграда на „УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора, ул. ”Генерал Столетов” № 2.

На заседанието на комисията могат да присъстват представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, или представители на средства за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основания за отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП. На основание чл. 107 от ЗОП ще бъде отстранен участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочена от Възложителя. Лице, което участва в обединение или друго образувание, или е дало съгласие и фигурира като подизълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта; Възложителят отстранява от процедурата участник, който е поканен писмено от Възложителя по време на провеждане на процедурата да удължи срока на валидност на офертата си, не стори това писмено в срока, посочен му от Възложителя; Възложителят отстранява от процедурата участник, който е подал ценово предложение, което надвишава обявената от Възложителя максималната пределна стойност на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП
Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичане на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване и/или решението за промяна; 2. получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лицата в процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва