Информация за преписката

Възложител: Община Костинброд
Номер: 00035-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/23014
Процедура: Публично състезание
Описание: Обектът за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден- Опицвет в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет. Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м. Пътя е разделен условно на следните участъци: Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 — в лошо състояние с множество деформации , пропадания ,разрушени участъци, затревен банкет и липса на земни канавки /или затлачени такива/. Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 - пътно платно с множество напречни и надлъжни пукнатини, със затревен банкет и затлачени земни канавки. Подробно и пълно описание на предмета на поръчката и точни количества на предвидените СМР са дадени в Техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят предоставя и одобрения инвестиционен проект.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   942841   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.11.2019 г.  04.11.2019 г. 
2   942842   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.11.2019 г.  04.11.2019 г. 
3   944012   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.11.2019 г.  11.11.2019 г. 
4   993336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.09.2020 г.  04.09.2020 г. 
5   1012693   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2021 г.  14.05.2021 г.