Деловодна информация
00035
08-00-124.2 11/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-05-597 11/11/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23014


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-05-581 04/11/2019 (дд/мм/гггг)
ОП-2019-12
00035-2019-0012

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Възложителят предоставя актуализация на Количествена сметка за част пътна с приложена ведомост за количества на битумизиран трошен камък и актуализация на Приложение 1 към Образец №5 от приложенията за попълване при подготовка на офертите.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.179, срещу решението за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация, в случая до 21.11.2019 г.


11/11/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж.Теодора Володиева Гогова вр.и.Кмет на община Костинброд по решение № 1152/26.09.2019 г. на Общински съвет Костинброд

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23014

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ SOF 3411-ІІІ-811- БОГЬОВЦИ- БЕЗДЕН- ОПИЦВЕТ УЧАСТЪК ОТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДО ВХОДА НА С. ОПИЦВЕТ“ ОП-2019-12
45233000      
Строителство

Обектът за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден- Опицвет в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет. Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м.Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 —- Изцяло нова асфалтобетонова настилка, съгласно одобрения инвестиционен проект;Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 -локални ремонти на пътното платно - запълване на напречни и надлъжни пукнатини с битумна паста - Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка - Запълване на дупки и пропадания на пътното платно с битумизиран трошен камък - Полагане на нова асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 5см. по цялата широчина на пътното платно и в дължина на целия участък. - Полагане на несортиран трошен камък фракция 0-30, Е=300 Мра за банкети - Изкоп за нова земна канавка - Почистване на банкета от земна почва и трева.Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на настилката и банкетите.
Раздел VI: Допълнителна информация
11/11/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   942842
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25/11/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
05/12/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
26/11/2019 (дд/мм/гггг)
10:00
06/12/2019 (дд/мм/гггг)
11:00Възложителят предоставя актуализация на Количествена сметка за част пътна с приложена ведомост за количества на битумизиран трошен камък и актуализация на Приложение 1 към Образец №5 от приложенията за попълване при подготовка на офертите.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва