Версия за печат

00035-2019-0012

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-05-581 от дата 04.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община КОСТИНБРОД, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт и арх.Веселин Клянев - гл.архитект, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23014.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ SOF 3411-ІІІ-811- БОГЬОВЦИ- БЕЗДЕН- ОПИЦВЕТ УЧАСТЪК ОТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДО ВХОДА НА С. ОПИЦВЕТ“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Път SOF 3411-ІІІ-811, БОГЬОВЦИ - БЕЗДЕН - ОПИЦВЕТ осигурява връзка на пътя от центъра за деца с онкохематологични заболявания до входа на с.Опицвет. Обектът за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден- Опицвет в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет. Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м. Пътя е разделен условно на следните участъци: Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 — в лошо състояние с множество деформации , пропадания ,разрушени участъци, затревен банкет и липса на земни канавки /или затлачени такива/. За този участък се предвиждат: - Изцяло нова асфалтобетонова настилка - Полагане на нова асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см по цялата широчина на пътното платно . - Битумизиран трошен камък бсм. по цялата широчина на пътното платно - Е = 800 Мра. - Изкоп и полагане на 45 см. несортиран трошен камък фракция 0-63, Е=300 Мра за основа на пътното платно. - Изкоп и полагане на 30 см несортиран трошен камък фракция 0-30, Е=300 Мра за нови банкети - Изкоп за нова земна канавка. Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 - пътно платно с множество напречни и надлъжни пукнатини , със затревен банкет и затлачени земни канавки. За този участък се предвиждат: локални ремонти на пътното платно - запълване на напречни и надлъжни пукнатини с битумна паста - Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка - Запълване на дупки и пропадания на пътното платно с битумизиран трошен камък - Полагане на нова асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 5см. по цялата широчина на пътното платно и в дължина на целия участък. - Полагане на несортиран трошен камък фракция 0-30, Е=300 Мра за банкети - Изкоп за нова земна канавка - Почистване на банкета от земна почва и трева Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на настилката и банкетите. Подробно и пълно описание на предмета на поръчката и точни количества на предвидените СМР са дадени в Техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят предоставя и одобрения инвестиционен проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, защото всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един строителен обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на строителството са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Обекта се явява един строеж, при което Възложителят търси единство и целесъобразност, за спазване на разпоредбите на ЗУТ и приложимите нормативи, поради което, разделянето на обособени позиции не е удачно, с оглед спецификата на обекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 398468.19 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, планираната за провеждане поръчка е за строителство с прогнозна стойност над 270 000 лв. и под 10 000 000 лв. без ДДС. Нормативно определено задължение за Възложителя е да проведе предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 398468,19 лева без вкл. ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. След съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на 12 месеца, обществената поръчка ще бъде възложена посредством публично състезание. Провеждането на публична състезание по чл. 178 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на средства. Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на обществената поръчка, са съобразени със ЗОП и Правилника за прилагането на Закона за обществено поръчки. Посредством избрания ред за възлагане на обществената поръчка се гарантира прилагане на принципите на чл.2, ал.1, т.1-4 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При откриване на процедурата, за обществената поръчка няма финансиране. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП и при хипотезата на чл.114 от ЗОП(при липса на финансиране и под условие за отложено изпълнение), между определения изпълнител и Община Костинброд, с ЕИК 000776363, с адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, тел.: +35972168701, факс: +35972168777, електронен aдpec: http://kostinbrod.bg/, електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com; с адрес на публикуване на относимата информация в Профила на купувача, в преписка ОП-2019-12, на адрес: : http://kostinbrod.bg/archives/23014

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.4 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Теодора Володиева Гогова

VIII.2) Длъжност

вр.и.Кмет на община Костинброд, съгласно решение № 1152 от 26.09.2019 г. на Общински съвет Костинброд