Версия за печат

00035-2019-0012

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Теодор Атанасов - старши юрисконсулт, арх.Веселин Клянев - гл.архитект и Анита Кръстанова - директор на дирекция ФСД, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68752, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23014.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-581 от 04.11.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2019-0012
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ SOF 3411-ІІІ-811- БОГЬОВЦИ- БЕЗДЕН- ОПИЦВЕТ УЧАСТЪК ОТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДО ВХОДА НА С. ОПИЦВЕТ.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 58 от 11.05.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, МАРИДЕЛ 2012 ЕООД, ул. Асеновска, №7, България 2180, Етрополе, Тел.: 08 89239734, E-mail: maridel_etropole@abv.bg, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

URL: www.marideletropole.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обектът е за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден - Опицвет, в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет. Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м. Пътя е разделен условно на следните участъци: Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 — в лошо състояние с множество деформации , пропадания ,разрушени участъци, затревен банкет и липса на земни канавки /или затлачени такива/. Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 - пътно платно с множество напречни и надлъжни пукнатини, със затревен банкет и затлачени земни канавки. Подробно и пълно описание на предмета на поръчката и точни количества на предвидените СМР са дадени в Техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят предоставя и одобрения инвестиционен проект.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

200

ІII.7) Стойност, посочена в договора
398486.19 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
397400.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Обявлението е по счетоводни данни, предоставени от дирекция ФСД на 13.05.2021 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд