Деловодна информация
00035
08-00-124.1 04/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00035-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт и арх.Веселин Клянев - главен архитект +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/23014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/23014
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ SOF 3411-ІІІ-811- БОГЬОВЦИ- БЕЗДЕН- ОПИЦВЕТ УЧАСТЪК ОТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДО ВХОДА НА С. ОПИЦВЕТ“ ОП-2019-12
45233000      
Строителство

Обектът за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден- Опицвет в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет.
Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м. Пътя е разделен условно на следните участъци:
Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 — в лошо състояние с множество деформации , пропадания ,разрушени участъци, затревен банкет и липса на земни канавки /или затлачени такива/. Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 - пътно платно с множество напречни и надлъжни пукнатини, със затревен банкет и затлачени земни канавки.
Подробно и пълно описание на предмета на поръчката и точни количества на предвидените СМР са дадени в Техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят предоставя и одобрения инвестиционен проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
398468.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Път SOF 3411-ІІІ-811, БОГЬОВЦИ - БЕЗДЕН - ОПИЦВЕТ осигурява връзка на пътя от центъра за деца с онкохематологични заболявания до входа на с.Опицвет.
община Костинброд, област Софийска

Път SOF 3411-ІІІ-811, БОГЬОВЦИ - БЕЗДЕН - ОПИЦВЕТ осигурява връзка на пътя от центъра за деца с онкохематологични заболявания до входа на с.Опицвет.
Обектът за реконструкция и рехабилитация на пътя Безден- Опицвет в участъка от Онкохематологичен център до с. Опицвет.
Широчината на пътното платно е 4.0 м и и два банкета по 1.0 м. Пътя е разделен условно на следните участъци:
Участък от км 0+000.00 до км 1+020.00 — в лошо състояние с множество деформации , пропадания ,разрушени участъци, затревен банкет и липса на земни канавки /или затлачени такива/. За този участък се предвиждат:
- Изцяло нова асфалтобетонова настилка
- Полагане на нова асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см по цялата широчина на пътното платно .
- Битумизиран трошен камък бсм. по цялата широчина на пътното платно - Е = 800 Мра.
- Изкоп и полагане на 45 см. несортиран трошен камък фракция 0-63, Е=300 Мра за основа на пътното платно.
- Изкоп и полагане на 30 см несортиран трошен камък фракция 0-30, Е=300 Мра за нови банкети
- Изкоп за нова земна канавка.
Участък от км 1+020.00 до км 1+521.00 - пътно платно с множество напречни и надлъжни пукнатини , със затревен банкет и затлачени земни канавки. За този участък се предвиждат:
локални ремонти на пътното платно - запълване на напречни и надлъжни пукнатини с битумна паста
- Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка
- Запълване на дупки и пропадания на пътното платно с битумизиран трошен камък
- Полагане на нова асфалтобетонова настилка от плътен асфалтобетон тип А с дебелина средно 5см. по цялата широчина на пътното платно и в дължина на целия участък.
- Полагане на несортиран трошен камък фракция 0-30, Е=300 Мра за банкети
- Изкоп за нова земна канавка
- Почистване на банкета от земна почва и трева
Отводняването на пътното платно се осигурява от надлъжния и напречен наклон на настилката и банкетите.
Подробно и пълно описание на предмета на поръчката и точни количества на предвидените СМР са дадени в Техническата спецификация към документацията за участие. Възложителят предоставя и одобрения инвестиционен проект.
Критериите по-долу
 
ДА Работна програма за Организация за изпълнение на поръчката    50
Формиране на показателя по *Скала за оценки-базова в т.    2
Формиране на показателя по *Скала за оценки-надграждащи 4 нива в т. 4х12    48
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
398468.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В изпълнение на чл.114 от ЗОП, това обстоятелство се оповестява в обявлението и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Всички клаузи по изпълнение на предмета на възлагане са обвързани с постъпване по сметки на община Костинброд на целева държавна субсидия след ПМС за конкретния обект.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за втора група - трета категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на талон/удостоверение за регистрация, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва строителство, то този подизпълнител също трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за втора група - трета категория строежи или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентна съобразно законодателството на държавата в която е установен. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”), като се описва застрахователната полица с номер и дата на издаване, застрахователно покритие, валидност и издалата го организация, както и други идентифициращи данни.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентна съобразно законодателството на държавата в която е установен. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. 1) през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под строителство в обхвата на поръчката се разбира строителство за изграждане, и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или ремонт на пътища. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2) да разполагат най-малко със следния ръководен състав и персонал за изпълнението на поръчката:
1. Технически ръководител - 1 човек: - да има квалификация „Строителен инженер”, „Инженер“ или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ; 2. Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек: - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със същ.изисквания за безопасност или еквивалент, 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР; 3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек: - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. или еквивалентно, 1 (една) година опит на длъжност, свързана със дейности по ЗБУТ в строителството.
Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3) да прилага системи за управление на качеството и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството, съгласно следните стандарти: - БДС EN ISO 9001 и/или еквивалентно - за управление на качеството; - БДС EN ISO 14001 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация, както и други идентифициращи данни.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.


Участниците да разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
а) Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под строителство в обхвата на поръчката се разбира строителство за изграждане, и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или ремонт на пътища.
б) Участниците трябва да разполагат най-малко със следния ръководен състав и персонал за изпълнението на поръчката:
1.Технически ръководител - 1 човек:
- да има квалификация „Строителен инженер”, „Инженер“ или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; да притежава минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
2.Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:
- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, 1 (една) година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР;
3.Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството -1 човек:
- да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, 1 (една) година опит на длъжност, свързана със дейности по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
в) Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и за управление на околната среда с предметен обхват в областта на строителството, съгласно следните стандарти:
- БДС EN ISO 9001 и/или еквивалентно - за управление на качеството;
- БДС EN ISO 14001 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедура, участник на основание чл.54 ал.1 т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата и участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 и чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ и по чл. 3, т. 8 вр.с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Определеният за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. При избан б.превод, същият да е в Банка:УниКредит Булбанк, офис Костинброд; (BIC):UNCRBGSF, (IBAN):BG11UNCR96603369. Условията, сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранция за аванс не се изисква. За Гаранцията важат изискванията на чл.111 от ЗОП. СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект, фаза "работен", за който има Разрешение за строеж № 133/03.09.2019 г. на гл.архитект на община Костинброд.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Костинброд, ул.Охрид №1, Общинска администрация на община костинброд, етаж.2

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1) В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 ЗОП Възложителят отстранява:
а) Лице по чл.54,ал.2 и 3 от ЗОП е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от НК или е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези, в друга държава членка или трета страна;
б) Участникът, или член на обединението има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
в) Неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 ЗОП;
г) Участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и/или (ii) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) За участникът е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл. 301-305 КТ или чл.13, ал.1 ЗТМТМАЗ или аналогични задължения, установени с акт на комп.орган, съгласно зак-то на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
е) По отношения на лице по чл.54, ал.2 и 3 ЗОП е налице конфликт на интереси по смисъла на параграф 2, т. 21 от ДР към ЗОП, който не може да бъде отстранен;
2) В съответствие с чл.55, ал.2 във връзка с чл.55, ал.1 ЗОП Възложителят има правото да отстрани и респективно ще отстрани участник, за когото са налице следните обстоятелства:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чужд.лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно зак-то на държавата, в която е установен;
б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на комп.орган;
в) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за общ.поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
г) Лице посочено в чл.54, ал.2 и 3 ЗОП е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка;
3) Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБългария и относими към предмета на поръчката, както следва:
> Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Инф.телефон на НАП - 0700 18 700;
инт.адрес: www.nap.bg;
> Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, Инф.център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Тел: 02/ 940 6331 вс.раб.ден 14:00ч.-17:00ч., Инт.адрес: http://www3.moew.government.bg/
>Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Инт.адрес: http://www.mlsp.government.bg, София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.4 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция: Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти, при общинска администрация на община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/23014 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва