Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0027
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/11/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   938183   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.10.2019 г.  14.10.2019 г. 
2   938189   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2019 г.  14.10.2019 г. 
3   940119   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.10.2019 г.  24.10.2019 г. 
4   942182   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.10.2019 г.  01.11.2019 г. 
5   959464   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 г.  14.02.2020 г. 
6   983394   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
7   1017454   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.07.2021 г.  29.07.2021 г. 
8   1030645   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.02.2022 г.  25.02.2022 г. 
9   1035778   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.06.2022 г.  29.06.2022 г.