Деловодна информация
00740
2095 26/07/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
26/07/2021 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар борис III 136
София BG411 1618 България
Елена Янева +359 884536586
e.yaneva@eea.government.bg +359 884536586

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС
33696300      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС 2,8,9,10,11,12,20,21,22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Територията на Р.България

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейост на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитваниятая на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
24

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 116-281572 (напр. 2015/S 123-123456)   и  983394 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
3893    2,8,9,10,11,12,20,21,22   Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабимекс АД 204542274
ж.к Гоце Делчев, бл. 261, ет. Партер, ап. Офис Ч
София BG411 1618 България
labimex@mail.bg +359 24224160
https://www.labimex.bg/ +359 29621501
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

284555.09      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

по реда на Глава 27 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33696300      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Територията на Р.България

Доставка на сертифицирани референтни материали (СРМ) за нуждите на лабораториите на ИАОС във връзка с ангажимента по извършване на анализ на вещества от списъка за наблюдение в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в съответствие с чл. 8б от Директива 2008/105/ЕО.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
16/07/2021 (дд/мм/гггг) / 22/05/2022 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

289858.37      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабимекс АД 204542274
ж.к. Гоце Делчев, бл. 261, ет. Партер, офис Ч
София BG411 1404 България
labimex@mail.bg +359 24224160
https://www.labimex.bg/ +359 884536586
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

С оглед осъществяване на възможност за предоставяне на данни за 2021г. е необходимо да бъдат закупени сертифицирани референтни материали, които не са включени в техническата спецификация към Договор№3893/22.05.2020г, тък като към датата на провеждане на процедурата, актуалният списък за наблюдение не е бил известен.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

След сключването на договора са възникнали непредвидени обстоятелства, които обуславят необходимостта от извършване на допълнителни доставки, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а именно това, че през 2020г. е издаден актуален списък за наблюдение с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1161 на комисията оъ 4 август 2020 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
284555.09      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
289858.37      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва