Деловодна информация
00740
2724 30/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
30/10/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

60 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Росица Христова +359 29406432
rhristova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
53 10/10/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0027

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


30/10/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Георги Ленков Балчев Изпълнителен директор на ИАОС

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Росица Христова +359 29406432
rhristova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС
33696300      
Доставки

Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични средии, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСв и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
Раздел VI: Допълнителна информация
30/10/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 483020 (година и номер на документа)
2019/S 199-483020 (напр. 2015/S 123-123456)   938189
10/10/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
21/11/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
25/11/2019 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
22/11/2019 (дд/мм/гггг)
13:30
26/11/2019 (дд/мм/гггг)
13:30Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва