Деловодна информация
00740
1383 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III № 136
София BG411 1618 България
Росица Христова Соня Апостолова +359 29406432
rhristova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС
33696300      
Доставки

Доставка на химикали, реактиви, разтворители, тест-набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешно-лабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
744778.24      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Буфери 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

№ по ред Наименование Срок на годност след доставка Брой
1 Буфер рН=1,68 /25?С/, 500 мл 1,5 години 4
2 Буфер рН=2,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 15
3 Буфер рН=4,01 /25?С/, 500 мл 2 години 27
4 Буфер рН=7,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 27
5 Буфер рН=10,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 20
6 Буфер рН=12,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 13
7 Буфер рН=13,00 /25?С/, 500 мл 1,5 години 3
8 Редокс буфер 124 mV при 25?С, 250 мл 1,5 години 4
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разтвори с определена концентрация 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Азотна киселина 1N ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 3
EДТА динатриева 0,1 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 2 години 37
EДТА динатриева 0,01 mol/l ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 5
Йод 0,1 N ампула/ готов разтвор-1л 1,5 години 3
Калиев бихромат 1N, ампула/ готов разтвор-1л 2 години 11
Калиев перманганат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 24
Калиев перманганат 1N, ампула/готов разтвор 1л 1,5 години 14
Калиев перманганат 0,01N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 1
Натриев оксалат 0,1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 6
Натриева основа 1N ампула/готов разтвор-1 л 1,5 години 18
Натриев тиосулфат 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4
Натриев хлорид 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 3
Оксалова к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1,5 години 6
Оксалова к-на 1N, ампула/готов разтвор-1л 1,5 години 4
Солна к-на 0,1N ампула/готов разтвор- 1 л 1 година 16
Солна к-на 1N ампула/готов разтвор- 1 л 2 години 16
.....
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разтвори за електропроводимост 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Стандартен разтвор за електропроводимост 0,147mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 25
Стандартен разтвор за електропроводимост 1,41 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 25
Стандартен разтвор за електропроводимост 12,8 mS/cm при 25?С, 500 мл 1,5 години 17
Стандартен разтвор за електропроводимост 141 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 1
Стандартен разтвор за електропроводимост 277 mS/cm при 25?С, 500 мл 1 година 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Тестове, съвместими с апарат Nova 60 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Тест амоний 0,01-3,0mg/l-500 теста 2 години 3
БПК стандарт-BOD Standard- min 200 mg/l , 10 бр./оп. 1 година 11
Тест нитрати -морски води 0,1-3,0 mg/l- 25 теста 2 години 4
Тест за определяне на сулфиди с обхват 0,02-1,5mg/l- 220 теста 2 години 11
Тест за определяне на флуориди с обхват от 0,1-20 mg/l- 100 теста 2 години 13
Тест за определяне на хлор с обхват от 0.010 - 6.00mg /l- 200 теста 2 години 6
Тест лента за определяне на хлор с обхват 0,5-10 mg/l -50 теста 1
Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 4-40 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 136
Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 10-150 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1 година 108
Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 15-300 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 1,5 години 55
Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 25-1500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16мм 2 години 44
Кюветен тест за определяне на ХПК с обхват 300-3500 mg /l- 25 теста, с размер на кюветата 16м
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химикали със специфична чистота 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Азотна к-на, мин. 65%, съдържание на Hg <0,0000005%, 2.5л 1,5 години 28
Азотна к-на suprapur, мин. 65%, с нормирани As ?0,5ppb, Hg ?1ppb, 1л 1,5 години 52
Азотна к-на, suprapur, мин. 60%, с нормиран Zn< 100ppt, 1л 2 години 27
"Калаен дихлорид 2H2O, (свободен от Hg max 0,000001%), 250 гр
" 3 години 52
Калиев бихромат със съдържание на Hg<0,000001%, 500 гр 3 години 2
Калиев бромат (свободен от Hg), 250 гр 2 години 15
Калиев бромид, 99,999% suprapur (свободен от Hg), 100 гр 3 години 9
Калиев хлорид със съдържание на азот ?0,001%, 500 гр 3 години 79
Kaлциев карбонат 99,95%, 250 гр 3 години 15
Литиев бромид анхидрид (Lithium bromide anhydrous, beards-10 mesh, 99,999% trace metals basis), 5 гр 3 години 2
Натриев пирофосфат 10 Н2О, с махсимално съдържание на Cl 0,001%, 500 гр 3 години 10
"Натриев сулфат анхидрид, с махсимално съдържание на Cl 0,001%, 1 кг
" 3 години 1
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Акцизни продукти 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Етанол 99,8 %, 1л 3 години 100
Етанол 95 -96%, 1л 2 години 87
Толуен за GC, 2.5 л 2,5 години 161
Хексан за GC, 2.5 л 2 години 215
n-Декан, 1л 3 години 1
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разтворители за обща употреба 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Ацетон, 1л 3 години 23
Метанол, 2.5 л 3 години 20
Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С, 1 л 3 години 17
Формалдехид 37%, 1 л 1,5 години 46
Хлороформ, 1 л 2 години 92
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разтворители и химикали за газова и течна хроматография 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Амоняк за HPLC, 100 мл 1 година 10
Амониев формиат за LC- MS, 100 гр 2 година 10
Ацетон за GC, 2.5 л 2 години 56
Ацетон за HPLC, 2.5 л 2 години 13
Ацетонитрил за HPLC, 2.5л 2 години 14
Ацетонитрил за HPLC- MS, 1л 2 години 5
Ацетонитрил за UHPLC- MS, 1л 2 години 10
Вода за HPLC- MS с 0,1% мравчена киселина, 1 л 1 година 36
Диетилов етер за GC, 2.5л 3 години 4
Дихлорметан за GC, 2.5 л 2,5 години 202
Етилацетат за GC, 2.5л 2,5 години 62
Етилацетат за HPLC -MS, 2.5л 2 години 10
Изо-пропилов алкохол за HPLC, 2.5 л 3 години 21
Метанол за GC, 2.5 л 2 години 84
Метанол за HPLC- MS 2.5 л 2 години 57
Метанол за UHPLC- MS 1 л 2 години 10
Мравчена киселина 99% за HPLC -MS grade, ампула 1 мл 2 години 30
Петролев етер с интервал на кипене 40-60°С за GC, 2.5 л 3 години 20
Циклохексан за GC, 2.5 л 2 години 21
Оцетна киселина за LC -MS, 1 л 2 години 10
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Соли 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Алуминиев сулфат 18H2O, 500 кг 3 години 2
Амониев ацетат, 1 кг 2 години 37
Амониев дихидроген фосфат (NH4H2PO4), 500 гр 3 годинии 8
Амониев хептамолибдат 4H2O, 250 гр 3 години 24
Амониев монованадат, 100 гр 3 години 7
Амониев персулфат (пероксодисулфат), 500 гр 3 години 10
Амониев сулфат, 1 кг 3 години 8
Амониев флуорид, 500г 2 години 2
Амониев хлорид, 500 гр 3 години 24
Бариев хлорид 2Н2О, 500 гр 3 години 27
EДТА динатриева 2Н2О, 250 гр 3 години 17
EДТА динатриева 2Н2О, 1 кг 3 години 12
EДТА тетранатриева 4Н2О, 250 гр 3 години 1
Железен трихлорид 6H2O, 250 гр 2,5 години 11
Живачен сулфат, 50 гр 3 години 35
Калиев антимонил тартарат 3H2O, 250 гр 3 години 17
Калиев бихромат, 500 гр 3 години 25
Калиев йодид, 250 гр 3 години 7
Калиев карбонат, 500 гр 3 години 2
Калиев нитрат, 500 гр 3 години 9
Калиево-натриев тартрат 4H2O, 500 гр 3 години 12
Калиев перманганат, 250 гр 3 години 7
Калиев пероксидисулфат, 250 гр 3 годи
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Киселини и основи 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Азотна киселина 65%, 2.5 л 2 години 28
Амоняк 25%, 1л 3 години 35
Аскорбинова киселина, 100 гр 3 години 58
Барбитурова киселина, 100 гр 3 години 3
Борна киселина, 500 гр 3 години 23
L-Винена киселина (тартарова киселина) анхидрид, 250 гр 1,5 години 2
Водороден пероксид, 1 л 2,5 години 35
Калиева основа, 1кг 2,5 години 17
L-Глутаминова киселина, 250 гр 2 години 9
Ледена оцетна киселина, 2.5 л 2,5 години 19
Натриева основа, 1 кг 2 години 204
Оксалова киселина 2Н2О, 500 гр 3 години 13
Ортофосфорна киселина, мин. 85%, 2.5 л 3 години 11
Оцетен анхидрид, мин. 99%, 1 л 3 години 12
Салицилова киселина, 1кг 3 години 1
Солна киселина 37%, 2.5 л 3 години 53
Сулфаминова киселина, 250 гр 3 години 2
Сярна киселина 95- 97 %, 2.5 л 3 години 72
Янтърна киселина, 250 гр 2,5 години 11
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реагенти и реактиви 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
4-аминоантипирин 10 гр 3 години 26
Активен въглен на гранули, с размер на частиците 2,5 мм, 1 кг 2 години 2
Активен въглен, 250 гр 3 години 5
N-Алилтиокарбамид (АТИ), 50 гр 3 години 9
Алуминиев триоксид за хроматографски цели / неутрален/, 1 кг 3 години 6
Алуминиев триоксид за хроматографски цели, кисел, ниво на активност I, 1kg 3 години 1
Ванадат молибдат реагент, 500 мл 3 години 102
Глицерин, 1 л 3 години 7
D-Глюкоза, 250 гр 3 години 17
Диметил-р-фенилен диаминдихидрохлорид, 25 гр 1,5 години 2
1,5 Дифенилкарбазид, 100 гр 3 години 12
Етаноламин, 1л 3 години 3
Желатин свободен от S, SO2, SO3, 1 кг 3 години 11
Имидазол (C3H4N2), ?99%, 100 гр 3 години 17
Карбамид/Урея, 500 гр 4 години 9
Лантанов нитрат 6H2O, 100 гр 3 години 1
Лантанов оксид, 50 гр 3 години 3
Лантанов хлорид 7H2O, 100 гр 2,5 години 3
Магнезиев нитрат модификатор за ААS, Mg(NO3)2 в разредена HNO3, 50 мл 2,5 години 2
N-1-нафтил етилендиамин дихидрохлорид
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Индикатори 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Ализарин ред S, 100гр 3 години 2
Арсеназо III, 5 гр 3 години 1
Бромкрезол грийн, 5 гр 3 години 7
Бромкрезол виолет (пурпур), кисела форма, 25 гр 3 години 1
Бромтимол синьо, 5гр 3 години 7
Ериохром чеpно Т, 25 гр 3 години 13
Калконкарбонова киселина, 5 гр 3 години 11
Калцеин, 5гр 3 години 5
Метил оранж, 25 гр 3 години 4
Метиленово синьо, 10 гр 3 години 7
Метилред, 25 гр 3 години 4
Метилтимолблау, 5 гр 3 години 2
Фенолфталейн, 25 гр 3 години 4
Хлорамин Т, 250 гр 1,5 години 4
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разтворител за апарат OCMA-310 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Брой
"Разтворител екстрагент за анализатор
за мазнини (S-316) или еквивалентно, 1.5 kg" 15
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Продукти за PCR анализ 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Рекомбинантна Протеиназа К с чистота за PCR приложение, концентрация минимум 20мг/мл, опаковка от 5 мл. 1,5 години 5
Рибонуклеаза А, без ДНази и протеази, концентрация минимум 10мг/мл, опаковка 10 mg 2 години 4
"Двойка праймери за качествен PCR анализ (прав и обратен), в отделни епруветки, лиофилизиран, до 30 бази, скала минимум 0.05 мкмол, HPLC пречистени.
(Секвенциите се задават допълнително)" 1 година 8
Готов микс / 2Х / за real time PCR анализ по технология с худролизираща се спец. сонда, съдържащ: «hot start»Taq-ДНК полимераза, оптимизиран буфер с калиев хлорид, амониев сулфат и MgCl2, смес dATP, dCTP, dGTP, dTTP/dUTP, референтно багрило ROX и вода без нуклеази в отделна епруветка; за употреба с апарат Applied Biosystems StepOne и работа с матрици геномна ДНК /до 500нг/ и плазмидна ДНК / до 10нг/; достатъчен за 1000 реакции от 25мкл всяка 1,5 години 8
Комплект от два небелязани праймера за real-time PCR анализ в отделни е
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за ГМО, 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършатфранко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка
Сертифициран референтен материал немодифицирана рапица, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана рапица MON88302, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал немодифицирана царевица, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MON88017, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана царевица MIR162, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал немодифицирана соя, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87701, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87705, опаковка 10 g 8 месеца
Сертифициран референтен материал генетично модифицирана соя MON 87403, опаковка 10 g, срок на годност 9 месеца 8 месеца
Комплект съдържащ сертифициран референтен материал от немодифицирана царевица 5307, опаковка 10 g, и сертифициран
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Материали за микробиологични анализи 18
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Контактни плаки Еnvirocheck Contact E(Enterobacteriaceae), 10 теста 3 месеца 3
Анаеротест за микробиология, 50 теста 1,5 години 1
Бактидент Оксидаза -50 тест ленти 1 година 1
BPLA агар (Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar), 500 гр 3 години 2
Нутриент агар, 500 гр 3 години 2
Буферирана пептонна вода, 500 гр 3 години 2
Контактни плаки Еnvirocheck Contact YM(R)(Yeasts and Moulds), 10 теста 1,5 години 1
Месен екстракт сух, гранулиран, 500 гр 1,5 години 1
Рингеров разтвор, 100 таблетки в опаковка 1,5 години 1
Salmonella enrichment broth acc. to RAPPAPORT and VASSILIADIS (RVS broth), 500 гр 3 години 2
Селективна добавка с новобиоцин, 10 шишенца по 10мг за приготвяне на 500мл готова среда 1,5 години 2
XLD агар, 500 гр агар с ксилоза, лизин и дезексихолат 3 години 2
Лаурил сулфатен бульон за микробиология с MUG, 500 гр 1,5 години 2
L-cystein hydrochloride monohydrate, 99%, 25 гр. 1,5 години 2
Пептон от соя, 500 гр 1,5
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за ICP 19
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал на уран 1000mg/l в HNO3, 125мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 10
Сертифициран референтен материална живак за ICP 10mg/l в разредена азотна киселина, 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 22
"Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn с концентрация 10mg/l на всички елементи, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025
" 1,5 години 20
Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Li6, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi, с концентрация 10µg/ml, в разредена азотна киселина, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 5
Сертифициран референтен материал за ICP, съдържащ Fe, K, Ca, Na, Mg -1000mg/l, Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за йон-хроматография 20
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко складаа на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал на амоняк за йон-хроматография (1000mg/l NH4+ във H2O, ), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 16
Сертифициран референтен материал на калий за йон-хроматография (КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14
Сертифициран референтен материал на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14
Сертифициран референтен материал на литий за йон-хроматография (LiCO3 във H2O, 1000mg/l Li), 100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 2
Сертифициран референтен материал на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 14
Сертифициран референтен материал на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 3
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за ААS 21
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал на алуминий Al3+, 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година 1
Сертифициран референтен материал на арсен- As3+ 1000mg/l разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4
Референтен материал на желязо-Fe3+ 1000mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 16
Референтен материал на живак -Hg2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 3
Референтен материал на кадмий- Cd2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 4
Референтен материал на кобалт - Co2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5
Референтен материал на манган- Mn2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл 2 години 5
Стандартен разтвор на мед- Cu2+ 1000 mg/l в разредена азотна киселина, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2 години 4
Референтен материал на ник
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Референтни материали и сертифицирани референтни материали за оргатични замърсители 22
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС - гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпредзелението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал 4-chlorphenol, 0,5 gh, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 6
Сертифициран референтен материал 2,4-dinitrophenol, 100ug/ml, 1ml, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал 17-алфа-Етинилестрадиол (ЕЕ2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал 17-бета-Естрадиол (Е2), 0.25g, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал Аклонифен, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал ацетохлор, 0,1 г., произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал бифенокс, 0,25г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1
Сертифициран референтен материал циперметрин, 0,1 г, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 2
Сертифициран референтен материал фенитротион, 0,25 г, произведе
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали за седименти и утайки 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал за PAHs в седименти BCR 535 или еквивалентно, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 5
Сертифициран референтен материал за PCBs в седименти BCR 536 или еквивалентно, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025, 40гр 10 месеца 5
Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в седименти – CRM015 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 26
Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки - CRM029 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7
Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в утайки от отпадни води -CRM031 или еквивалентно, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7
Сертифициран референтен материал за метали, общ фосфор и азот в седименти -CNS301 или еквивалентно, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/I
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за биота 24
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал за тежки метали в планктон BCR 414 или еквивалентнен, 5гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 11 месеца 1
Сертифициран референтен материал за тежки метали в риба DORM 4 или еквивалентнен, 20 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 1
Сертифициран референтен материал за хексахлорбензен и хексахлорбутадиен в риби ERM CЕ100 или еквивалентнен, 40 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 4
Сертифициран референтен материал за органични замърсители в риби NIST1946 или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 3
Сертифициран референтен материал за органични замърсители в миди NIST1974с или еквивалентнен, 5 по 10 гр 1,5 години 2
Референтен материал за органични замърсители в риби CIL-EDF-2524 или еквивалентнен, 10 гр. 1 година 2
Сертифициран референтен материал за метали и нутриенти в растения NIST-1547 или еквивалентно, 50 гр 2 години 1
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели във води 25
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтeн материал за определяне на ПАВ 1000mg/l, MBAs1000-100 или еквивалентен, 100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15
сертифициран референтeн материал за определяне на БПК MDL- 003 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 16
Сертифициран референтeн материал за определяне на флуориди MDL- 009 или еквивалентен, 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13
Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали във води QC1041 или еквивалентен, 2 ампули по 20мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 15
Сертифициран референтeн материал за определяне на минерали в морски води - QC3136 или еквивалентен, 500мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 4
Сертифициран референтен материал за нутриенти QC1195 или еквивалентен, 20 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали и референтни материали за определяне на показатели в почви 26
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал за PAHs в индустриални почви BCR 524 или еквивалентен, 40гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 10 месеца 7
Сертифициран референтeн материал за хербициди в почви -CRM817 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 6
Сертифициран референтeн материал за пестициди в почви -CRM860 или еквивалентен, 50 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 7
Сертифициран референтен материал за определяне на аниони в почви -SQC013 или еквивалентен, 30 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 13
Сертифициран референтен материал за определяне на нутриенти в почви -SQC014 или еквивалентен, 100 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години 10
Референтен материал за метали в почви METRANAL 31 или еквивалентен, 80 гр 1,5 години 13
Референтен материал за метали в почви METRANAL 34 или еквивалентен, 80
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали за определяне на показатели в прах 27
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка Брой
Сертифициран референтен материал за тежки метали в градски прахови частици NIST 1648а или еквивалентно, 2 гр. 2 години 10
Сертифициран референтен материал за РАН във фин прах (РМ 10 like) ERM-CZ или еквивалентно, 0.5 гр 10 месеца 29
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Аналитичен стандарт за определяне нанефтопродукти 28
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка
Аналитичен стандарт QC за нефтопродукти, 9377-2 или еквивалентно, 1мл води 1 година
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сертифицирани референтни материали за ХПК и калциев карбонат 30
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС – гр. София и Регионалните лаборатории, съгласно разпределението, предвидено в Техническата спецификация.

Наименование Срок на годност след доставка
Сертифициран референтен материал за ХПК 20мг/л. -100 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година
Сертифициран референтен материал за ХПК 600мг/л, 500 мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1 година
Сертифициран референтен материал за ХПК 2000мг/л. -100мл, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 1,5 години
Сертифициран референтен материал на калциев карбонат 25 гр, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 3 години
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 199-483020 (напр. 2015/S 123-123456)   и  938189 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3891    16   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Антисел България ЕООД 121152973
ул. Индустриална 11, Бизнес сити Василев плаза, ет. 8
Софиа BG411 1202 България
antisel@antisel.bg +359 29531224
+359 29524183
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
52000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

47520.95      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3893    2,8,9,10,11,12,20,21,22   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабимекс АД 204542274
ж.к. Гоце Делчев, бл. 261, ет. партер, ап. офис Ч
София BG411 1404 България
labimex@mail.bg +359 24224160
+359 29621501
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
470500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

284555.09      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3895    18   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДИАХИМ ЕАД 201574968
ж.к. Дружба 2, бул. проф. Цветан Лазаров № 110
София BG411 1582 България
office@diachim.bg +359 29963601
+359 29963601
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6686      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3897    4   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЕРК България ЕАД 200836780
жк Сердика-офиси, бул. Ситняково № 48
София BG 1505 България
merck@merck.bg +359 24461111
+359 24461100
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

74749.70      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3901    1,7,13,15,17,19,23,24,25,26,27,28,30   
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел № 13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
+359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
491200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

331266.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   Разтвори за електропроводимост
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    6   Химикали със специфична чистота
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок, считано от настъпване на обстоятелствата, съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва