Версия за печат

00740-2019-0027

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 36, За: Росица Христова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29406432

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 53 от 10.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0027
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали, референтни материали и други за нуждите на ИАОС


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3891 от 22.05.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Антисел България ООД, ул. Индустриална 11, Бизнес център Василев плаза, ет. 8, България 1202, София, Тел.: 00359 29531224, E-mail: antisel@antisel.bg, Факс: 00359 29531224

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на химикали, СРМ, РМ и други за нуждите на ИАОС по Обособена позиция № 16 - Доставка на продукти зца PCR анализ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
47520.95 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.06.2022 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
25987.08 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор