Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0023
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/65
Процедура: Публично състезание
Описание: В системата на ИАОС има налични 8 броя живачни анализатори в лабораториите на ИАОС. Целта на планираната поръчка е да бъдат осъществени дейности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим, като по този начин ще могат да осигурят качественото изпълняване на изискванията, описани в Директива 2013/39/ЕС, по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   929027   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
2   929028   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
3   949598   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
4   1033283   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2022 г.  19.04.2022 г.