Версия за печат

00740-2019-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 042 от дата 20.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 031901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III, №136, За: Красимир Аврамов, България 251, София, Тел.: 0359 29406432, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 0359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/65.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е структурирана в две обособени позиции, като разпределението е извършено с оглед различните модели на апаратите: 3.1. Обособена позиция № 1 „Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел HGHydraIIАА-АF“ Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по -доставка на консумативи и резервни части ( при възникнала необходимост) -сервизно обслужване, включващо: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика: почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, и подмяна на резервни части и консумативи. Обособена позиция 2: „Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 2 броя живачни анализатори модел DMA – 80“ Предметът на обособената позиция предвижда изпълнението на дейности по: -доставка на консумативи и резервни части ( при възникнала необходимост) -сервизно обслужване, включващо: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на апаратите; профилактика: почистване, настройки и тестване на основните възли на системата и ремонт, и подмяна на резервни части и консумативи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 211300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане на обществени поръчки за услуги. Естеството на предмета на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, б. „б“ – по-голяма или равна на 280 000 лв. – за доставки и услуги, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 98 395,00 (деветдесет и осем хиляди триста деветдесет и пет) лева без ДДС и 118 074,00 (сто и осемнадесет и две хиляди и седемдесет и четири) лева с ДДС. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура – публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и разходване на публични средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор