Деловодна информация
00740
02169 20/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 031901762
бул. Цар Борис III, №136
София BG411 251 България
Красимир Аврамов +359 35929406432
k.avramov@eea.government.bg +359 35929559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/65


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/65
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“
31000000      
Доставки

В системата на ИАОС има налични 8 броя живачни анализатори в лабораториите на ИАОС. Целта на планираната поръчка е да бъдат осъществени дейности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим, като по този начин ще могат да осигурят качественото изпълняване на изискванията, описани в Директива 2013/39/ЕС, по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
211300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел HGHydraIIАА-АF“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Кат. № на фирмата производител Наименование на консуматива
122-00217-1 Живачна лампа (AF)
304-00124 Уплътнение за оптична кювета (5 бр./опак.)
316-00017 О-пръстени за оптична кювета
309-00028 Тигонова тръба (бримка за помпата за промиване)
309-00122-2/309-00123-2/309-00124-2/309-00126-1 Комплект бримки: за дренаж, за проба, за редуктант, за промивна помпа( 5бр. От всеки вид/опак)
309-00126-1 Тръбичка за промивна помпа
120-00430-1 Сепаратор течност/газ
120-00277-1 Тръбичка за проби в комплект с връхче
120-00431-1 Шише 1 L FLPE за реагент
304-00195 Статив за 50 мл епруветки с проби, за 21 бр. епруветки
0240-1583 О-пръстен Viton
120-00060 Комплект бутилка и тръбички за Hg редуктант
120-00500-1 Златен амалгаматор
120-00516-2/120-00516-3 Комплект тръбички за монтаж и за пренос на газ/проба от сепаратора до детектора
120-00522-1 Комплект тръбички за дренажна помпа (3 бр./опак.)
120-00523-1 Комплект тръбички за редуктант (3 бр./опак.)
120-00524-1 Комплект тръбички за промиване (3 бр./опак.)
120-00525-1 Комплект тръбички за реактор (Т - съединение за смесване)
(3 бр./опак.)
120-00528-1 Връхче за проба (с филтруване) (3 бр./опак.)
304-00194-2 Кварцова вата (деактивирана), 3 g
306-00001 Смазка за О-пръстени (изразходва се за 5-10 години)
307-00318 Адаптер за фитинги 1/16 - 1/8 инча KYNAR (за помпа за промиване)
309-00087 Сушител Nafion
314-00027 Кварцови прозорци 1/2Dx1/16T 10-20W/" (2 бр./опак.)
316-00189 О-пръстен между Nafion сушител и колектор
316-00202 О-пръстен за гнездо на сушител
606-00015 Сушител Сода-Лайм 200 гр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
168400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 2 броя живачни анализатори модел DMA – 80“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344
BG421

Територията на Република България

№ Кат. № на фирмата производител Наименование на консуматива
1 SO0376B Heating coil Amalgamator 13 Wi
2 DMA8134 Amalgamator complete with 2 connections
3 SL0201P Anticondensate tube L 280mm
4 HGM1045 Tube valve - amalgamator
5 SL0016A Sealing hose for capillary tube L20mm (set of 10 pieces)
6 SL0014A Silicon tube for glass/glass coupling L45mm (set of 5 pieces)
7 HGM0186 Set of PTFE hose L1,5mt each for rinse and reagent incl silicon joints
8 HGM0085 Capillary tube for autosampler incl. Excentric
9 SL0211 PTFE tube ? 2,5mm L1mt
10 SL0015 Silicon hose (? 7 mm, internal rinse line 1 mm)
11 HGM0190 Set of silicon hose ? 12mm L1,2mt each for waste
12 SL0029C Sealing hose for hose connectors (set of 10 pieces)
13 HGM0128 Reaction mixing block with silicon hose connection
14 GB00092 Gas Liquid Separator ( Last Version)
15 GB00093 Reaction spiral ?30x50
16 70200 Hg Trap
17 HGM2043 Set spare PUR tubes for gas system
18 HGM2042 Set spare SILICON and FEP for fluid tubes
19 HGM2040 Set spare FEP tubes for 8 way valve
20 HGM0133 PP coupling for pump tube for waste (set 5 pieces)
21 SL00127H Sealing tube for PTFE tube (?i 2,0 mm, ?a 4,0 mm), L = 15 mm Set of 10 pieces
22 KUP0016 Connector PP M6 for 8-port valve
23. HGM1051 Drying vessel
24 SL0221E Waste PVC tube for pump Fma-80 (set of 10 pieces)
25 SL0222G Sample PVC tube for pump Fma-80 (set of 10 pieces)
26 SL0223F Reagents PVC tube for pump Fma-80 (set of 10 pieces)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
42900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ПРЕДМЕТ И ОБЕМ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне една доставка и сервиз, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.
Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия и доставка на консумативи и резервни части за нея.
В случаите когато участникът не е изпълнявал комплексна поръчка за сервиз и доставка, е необходимо да бъдат посочени отделни поръчки за доставка на консумативи и резервни части, и за сервизно обслужване.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ И/ИЛИ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
Участниците трябва да разполагат с минимум двама специалисти (персонал и/или ръководен състав) със специализиран опит минимум две години в областта на сервизното обслужване на апаратура, сходна с предмета на обществената поръчка, и/или да е преминал обучение за сервизно обслужване на апаратура сходна с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставка на консумативи за и сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството, както следва:
Да имат внедрена система за управление на качеството по ISO 9001/2015 или еквивалентно в областта на производство и/или дистрибуция на апаратура и сервизно обслужване на лабораторна/химическа/медицинска апаратура.
Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или еквивалентно".
Доказване на критерия за подбор "Изисквания за системи за управление на качеството":
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Г.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандартите за управление на качеството.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ПРЕДМЕТ И ОБЕМ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.63, ал.1, т.1, б. “б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, поне една доставка и сервиз, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на доставки от областта на предмета на поръчката.
Под „доставка, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия и доставка на консумативи и резервни части за нея.
В случаите когато участникът не е изпълнявал комплексна поръчка за сервиз и доставка, е необходимо да бъдат посочени отделни поръчки за доставка на консумативи и резервни части, и за сервизно обслужване.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ И/ИЛИ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ С ОПРЕДЕЛЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
Участниците трябва да разполагат с минимум двама специалисти (персонал и/или ръководен състав) със специализиран опит минимум две години в областта на сервизното обслужване на апаратура, сходна с предмета на обществената поръчка, и/или да е преминал обучение за сервизно обслужване на апаратура сходна с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставка на консумативи за и сервизно обслужване на апаратура с аналогичен анализаторен принцип – атомна спектрометрия.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Изискванията по настоящия критерий за подбор се отнасят за всички обособени позиции.
На основание чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП участникът следва да прилага системи за управление на качеството, както следва:
Да имат внедрена система за управление на качеството по ISO 9001/2015 или еквивалентно в областта на производство и/или дистрибуция на апаратура и сервизно обслужване на лабораторна/химическа/медицинска апаратура.
Забележка: Навсякъде в текста, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се четат и думите "или еквивалентно".
Доказване на критерия за подбор "Изисквания за системи за управление на качеството":
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1), попълнен в съответната част, а именно: в Част IV, раздел Г.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Предвидена е и гаранция за пълния размер на авансово плащане за сервизно обслужване на апаратурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС на бул. "Цар Борис III"

Отварянето на цените е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпването на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва