Версия за печат

00740-2019-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Ралица Николова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: r.nikolova@eea.government.bg, Факс: 00359 29406432

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 42 от 20.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

В системата на ИАОС има налични 8 броя живачни анализартори в лабораториите на ИАОС. Целта на настоящата поръчка е да бъдат осъществени дейности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим , като по този начин ще могат да се осигурят качественото изпълнение на изискванията в Директива 2013/39/ЕС по отношение н априоритетните вещества в областта на политиката за водите.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3819 от 11.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Аквахим АД, ж.к Дружба 2, бул. Цветан Лазаров 83, България 1303, София, Тел.: 00359 28075000, E-mail: aquachim@aquachim.bg, Факс: 00359 28075000

Интернет адрес/и:

URL: https://www.aquachim.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел HGHydraIIAA-AF

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
167880 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
167880 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.04.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор