Деловодна информация
00740
03234 16/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. “Цар Борис ІІІ” № 136
София BG411 1000 България
Красмир Аврамов +359 29559798
k.avramov@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/65


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори
31000000      
Доставки

В системата на ИАОС има налични 8 броя живачни анализатори в лабораториите на ИАОС. Целта на планираната поръчка е да бъдат осъществени дейности, които да гарантират нормалното функциониране на апаратите и поддържането им в работен режим, като по този начин ще могат да осигурят качественото изпълняване на изискванията, описани в Директива 2013/39/ЕС, по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
210340      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 6 броя живачни анализатори модел HGHydraIIАА-АF“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Кат. № на фирмата производител Наименование на консуматива
122-00217-1 Живачна лампа (AF)
304-00124 Уплътнение за оптична кювета (5 бр./опак.)
316-00017 О-пръстени за оптична кювета
309-00028 Тигонова тръба (бримка за помпата за промиване)
309-00122-2/309-00123-2/309-00124-2/309-00126-1 Комплект бримки: за дренаж, за проба, за редуктант, за промивна помпа( 5бр. От всеки вид/опак)
309-00126-1 Тръбичка за промивна помпа
120-00430-1 Сепаратор течност/газ
120-00277-1 Тръбичка за проби в комплект с връхче
120-00431-1 Шише 1 L FLPE за реагент
304-00195 Статив за 50 мл епруветки с проби, за 21 бр. епруветки
0240-1583 О-пръстен Viton
120-00060 Комплект бутилка и тръбички за Hg редуктант
120-00500-1 Златен амалгаматор
120-00516-2/120-00516-3 Комплект тръбички за монтаж и за пренос на газ/проба от сепаратора до детектора
120-00522-1 Комплект тръбички за дренажна помпа (3 бр./опак.)
120-00523-1 Комплект тръбички за редуктант (3 бр./опак.)
120-00524-1 Комплект тръбички за промиван
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 2 броя живачни анализатори модел DMA – 80“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Ррепублика България

№ Кат. № на фирмата производител Наименование на консуматива
1 SO0376B Heating coil Amalgamator 13 Wi
2 DMA8134 Amalgamator complete with 2 connections
3 SL0201P Anticondensate tube L 280mm
4 HGM1045 Tube valve - amalgamator
5 SL0016A Sealing hose for capillary tube L20mm (set of 10 pieces)
6 SL0014A Silicon tube for glass/glass coupling L45mm (set of 5 pieces)
7 HGM0186 Set of PTFE hose L1,5mt each for rinse and reagent incl silicon joints
8 HGM0085 Capillary tube for autosampler incl. Excentric
9 SL0211 PTFE tube ? 2,5mm L1mt
10 SL0015 Silicon hose (? 7 mm, internal rinse line 1 mm)
11 HGM0190 Set of silicon hose ? 12mm L1,2mt each for waste
12 SL0029C Sealing hose for hose connectors (set of 10 pieces)
13 HGM0128 Reaction mixing block with silicon hose connection
14 GB00092 Gas Liquid Separator ( Last Version)
15 GB00093 Reaction spiral ?30x50
16 70200 Hg Trap
17 HGM2043 Set spare PUR tubes for gas system
18 HGM2042 Set spare SILICON and FEP for fluid tubes
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  929028 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3819    1   Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

11/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АКВАХИМ АД 200984964
Гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров №83
София BG411 1000 България
aquachim@aquachim.bg +359 28075000
www.aquachim.bg +359 28075000
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
168400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

167880      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3820    2   Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 2 броя живачни анализатори модел DMA – 80
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

11/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АСМ2 ЕООД 121327440
бул. Черни връх № 152
София BG411 1000 България
office@acm2.com +359 28592103
www.acm2.com +359 28592103
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
42900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

42460      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкурецията
бул. Витоша
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356222
https://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

По реда на глава двадесет и седма от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/12/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва