Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: - Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение. - Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол. - Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“ - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността. - Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост. - Представяне на разработената методика и материали. - Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920943   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
2   920945   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 г.  12.07.2019 г. 
3   952461   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 г.  07.01.2020 г. 
4   1002165   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.12.2020 г.  14.12.2020 г. 
5   1008914   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.03.2021 г.  12.03.2021 г. 
6   1012330   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.05.2021 г.  13.05.2021 г. 
7   1014372   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г.