Версия за печат

00516-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.gli.government.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.gli.government.bg/bg/procedures/zop.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Изпълнителна агенция

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 19064758 от 09.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00516-2019-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва: - Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение; - Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол; - Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“; - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността; - Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост; - Представяне на разработената методика и материали; - Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 21 от 31.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БЕЗОПАСНОСТ 2019“, ул. Пиротска № 115, България 1303, София, Тел.: 0888 266940, E-mail: stm@mediko.org, Факс: 0888 266940

Интернет адрес/и:

URL: www.mediko.org.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG322, „МЕДИКО“ ЕООД, ул. „Христо Спиридонов“ № 3, България 5400, Севлиево, Тел.: 0888 266940, E-mail: stm@mediko.org, Факс: 0888 266940

Интернет адрес/и:

URL: www.mediko.org.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД, район Слатина, ул. „Попова шапка“ № 42, ет. 1 и 2 мансарден, мезонет 2, България 1505, София, Тел.: 0887 982181, E-mail: info@focus-systems.bg, Факс: 0887 982181

Интернет адрес/и:

URL: www.focus-systems.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ДЕЙТА СОЛЮШЪНС“ ЕООД, район Триадица, ул. „Луи Айер“ № 62, ет. 3, България 1404, София, Тел.: 0885 847383, E-mail: n.zhekova@ds-bg.com, Факс: 0885 847383

Интернет адрес/и:

URL: www.ds-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

17

ІII.7) Стойност, посочена в договора
285000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.06.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Съгласно подписано Допълнително споразумение № 1 от 11.12.2020 г., се изменя чл. 4 от Договор № 21/31.12.2019 г.; Преди промяната: Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; След промяната: чл. 4 от договора се изменя както следва: Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Съгласно подписано Допълнително споразумение № 2 от 26.02.2021 г., се изменя чл. 4 от Договор № 21/31.12.2019 г.; Преди промяната: Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; След промяната: чл. 4 от договора се изменя както следва: Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 16 (шестнадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Съгласно подписано Допълнително споразумение № 3 от 21.04.2021 г., се изменя чл. 4 от Договор № 21/31.12.2019 г.; Преди промяната: Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 16 (шестнадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; След промяната: чл. 4 от договора се изменя както следва: Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 17 (седемнадесет) месеца, считано от датата на сключването му.; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
285000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случая окончателният приемо-предавателен протокол за приемане на услугата е подписан на 31.05.2021 г., а окончателното плащане по договора е извършено на 03.06.2021 г., с което договорът се счита за приключен.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Георги Димитров Милчин
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на ИА ГИТ и Възложител, упълномощен съгласно Заповед № 3-0682/11.07.2016 г.