Версия за печат

00516-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 19064758 от дата 09.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gli.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=110.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Изпълнителна агенция

I.3) Основна дейност

Друг: Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва: - Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение; - Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол; - Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“; - Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността; - Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост; - Представяне на разработената методика и материали; - Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката се финансира по Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси 2014-2020, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който ИА ГИТ е конкретен бенефициент.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно за възложителя, тъй като се цели получаването на един ясно обозначен краен резултат, съвкупност от който, са всички предвидени дейности и етапи по изпълнението на поръчката, а именно разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол. В този смисъл отделните етапи са предвидени по начин, който ще осигури изпълнението на целта чрез извършването на логически последователни и подлежащи на контрол дейности. При разделяне на обособени позиции на предмета на поръчката съществува риск, изпълнението на поръчката да бъде прекомерно затруднено от гледна точка на координацията между различните изпълнители по обособените позиции, което от своя страна определено би застрашило правилното и навременно изпълнение на предвидените дейности в цялост. Разделянето на обособени позиции поставя пречка пред Възложителя и при определянето на конкретни срокове за изпълнение, тъй като изпълнението на едната позиция ще зависи изцяло от другата и обратно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 352000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.18, ал.1 и 2, чл.20, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.22, ал.1, т.1, чл.24 и чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; - получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. В случайте по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато датите в обявлението в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни , срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Димитров Милчин

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ИА ГИТ и Възложител, упълномощен съгласно Заповед № 3-0682/11.07.2016 г.