Деловодна информация
00516Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
20081883 11/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/12/2020 (дд/мм/гггг)
00516-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
София BG411 1000 България
Николай Тюркеджиев +359 28101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg +359 28101757

Интернет адрес/и

http://www.gli.government.bg/

https://www.gli.government.bg/bg/procedures/zop

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
72000000      
Услуги

II.2) Описание

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Република България

В изпълнение на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните дейности:
- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение.
- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“
- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост.
- Представяне на разработената методика и материали.
- Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Идентификация на проекта: Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по ОП РЧР 2014 - 2020
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 004-005429 (напр. 2015/S 123-123456)   и  952461 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
21       Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол

V.2) Възлагане на поръчката

31/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БЕЗОПАСНОСТ 2019“ 177415825
ул. Пиротска № 115
София BG411 1303 България
stm@mediko.org +359 888266940
www.mediko.org +359 888266940
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„МЕДИКО“ ЕООД 107518480
ул. „Христо Спиридонов“ № 3
Севлиево BG322 5400 България
stm@mediko.org +359 888266940
www.mediko.org +359 888266940
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД 200946846
район Слатина, ул. „Попова шапка“ № 42, ет. 1 и 2 мансарден, мезонет 2
София BG411 1505 България
info@focus-systems.bg +359 887982181
www.focus-systems.bg +359 887982181
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ДЕЙТА СОЛЮШЪНС“ ЕООД 131021545
район Триадица, ул. „Луи Айер“ № 62, ет. 3
София BG411 1404 България
n.zhekova@ds-bg.com +359 885847383
www.ds-bg.com +359 885847383
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

285000.00      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/12/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

72000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
72000000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Република България

В изпълнение на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните дейности:
- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение.
- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“
- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост.
- Представяне на разработената методика и материали.
- Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
14

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

285000.00      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БЕЗОПАСНОСТ 2019“ 177415825
ул. Пиротска № 115
София BG411 1303 България
stm@mediko.org +359 888266940
www.mediko.org +359 888266940
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„МЕДИКО“ ЕООД 107518480
ул. „Христо Спиридонов“ № 3
Севлиево BG322 5400 България
stm@mediko.org +359 888266940
www.mediko.org +359 888266940
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ФОКУС СИСТЕМС“ ЕООД 200946846
район Слатина, ул. „Попова шапка“ № 42, ет. 1 и 2 мансарден, мезонет 2
София BG411 1505 България
info@focus-systems.bg +359 887982181
www.focus-systems.bg +359 887982181
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ДЕЙТА СОЛЮШЪНС“ ЕООД 131021545
район Триадица, ул. „Луи Айер“ № 62, ет. 3
София BG411 1404 България
n.zhekova@ds-bg.com +359 885847383
www.ds-bg.com +359 885847383
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Удължаване срока на Договор № 21/31.12.2019 г. с 2 (два) месеца, или с Допълнително споразумение № 1, чл. 4 от договора се изменя както следва: Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 14 (четиринадесет) месеца, считано от датата на сключването му.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Договор № 21/31.12.2019 г. е сключен след проведена открита процедура с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол". На основание чл. 13, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., ДЗЗД „БЕЗОПАСНОСТ 2019“, отправя предложение срокът на изпълнение на договора да бъде удължен с 2 месеца (срокът на действие на извънредното положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.). Съгласно Методическо указание на АОП с Рег. Номер: МУ - 8 от 24.04.2020 г., е предвидена възможност да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение. Изложените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от страна на ИА ГИТ и не променят цялостния характер на сключения договор, поради което се прилага хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
285000.00      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
285000.00      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва