Деловодна информация
00516Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
19064760 09/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/07/2019 (дд/мм/гггг)
00516-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
София BG411 1000 България
Николай Тюркеджиев +359 28101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg +359 28101757

Интернет адрес/и

http://www.gli.government.bg/

http://www.gli.government.bg/page.php?c=110


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.gli.government.bg/page.php?c=205&id=81
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Изпълнителна агенция

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол
48810000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва:
- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение.
- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“
- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост.
- Представяне на разработената методика и материали.
- Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
352000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48810000      
80500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на Република България

В изпълнение на настоящата поръчка, избраният изпълнител следва да извърши следните дейности:
- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение.
- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол.
- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“
- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността.
- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост.
- Представяне на разработената методика и материали.
- Разработване и внедряване на софтуер за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол.
Критериите по-долу
 
ДА Качество К    60
Подпоказател К1 - Качество - оценка на Техническото Предложение    50
Подпоказател К2 – Допълнителни функционалности към софтуера за изпращане, приемане и обобщаване на въпросниците за самоконтрол    20
Подпоказател К3 - Описание на подхода и методологията за подготовка и разработване на въпросниците за самоконтрол    20
Подпоказател К4 - Категория Хотели    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
352000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по ОП РЧР 2014 - 2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

НЯМА
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. За доказване на техническите и професионалните способности във връзка с поставеното изискване участниците представят: списък на услугите (дейностите), изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност/услуга. Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор се представят от Участника избран за изпълнител, при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които могат да бъдат следните: Удостоверение, издадено от получателя на услугата, деклариран в ЕЕДОП, част ІV, раздел „В“ (списък на услугите) или точен уеб адрес към публичен сайт, на който се съдържа информация за изпълнението на съответните дейности, сайт на получателя или линк на обществена поръчка в профили на купувача, или електронна преписка в Агенцията по обществени поръчки, както и всякакъв друг еквивалентен източник на информация, удостоверяващ изпълнението на декларираните дейности. Съответният уеб адрес може да бъде посочен в информацията в част ІV, раздел „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказателствата следва да са съотносими към декларираните в списъка изпълнени услуги/дейности. Под „изпълнена“ услуга/дейност следва да се разбира дейност, която е приключила в рамките на 3-годишния период от датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагане на услугата и резултатът от нея е приет от съответния възложител.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката. По смисъла на §2, т. 41 от ДР на ЗОП - професионалната компетентност е наличие на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. За доказване на техническите и професионалните способности във връзка с поставеното изискване участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор се представят от Участника избран за изпълнител, при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които следва да доказват професионалната компетентност на лицата. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанието за отстраняване и съответствие с критериите за подбор в ЕЕДОП. Списъкът на персонала се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел „В“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Участникът следва да е изпълнил успешно най малко:
а) една дейност свързана с разработване и внедряване на уеб-базирана информационна/и система/и, с използване на система за управление на бази данни (СУБД), обслужваща минимум 50 вътрешни потребители;
б) една дейност включваща консултантски услуги в областта на здраве и безопасност при работа;
в) една дейност свързана с организиране и/или провеждане на обучения, конференции, и/или други аналогични дейности за не по-малко от 340 души.
* Изискването ще се приеме за изпълнено, независимо дали дейностите са изпълнени в рамките на една или повече услуги/договори.
2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнение на обществената поръчка. Екипът трябва да бъде в следния състав и да отговаря на следните изисквания и условия:
а) Ръководител екип 1 (един) брой, който има висше образование в област „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”; е бил ръководител на най-малко 1 успешно приключил проект с предмет, включващ разработка и внедряване на уеб базирана информационна система;
б) Бизнес анализатор 1 (един) брой, който има: висше образование в област „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”; е извършвал анализ на бизнес процеси в най-малко 1 успешно приключил проект с предмет, включващ разработка и внедряване на уеб базирана информационна система с използване на СУБД;
в) Експерт „Организатор – логистика“ 1 (един) брой, който има: висше образование – с образователно-квалификационна степен „бакалавър“; участие при изпълнение на минимум 2 (две) дейности, свързани с осигуряване и/или организиране и/или провеждане на обучения и/или семинари и/или публични събития;
г) Експерт „Безопасност и здраве при работа“ 1 (един) брой, който има: висше образование; общ трудов стаж – минимум 5 години, от които поне 3 години в областта на безопасност и здраве при работа; специфичен опит – участвал самостоятелно или като ръководител на екип в разработване на поне 5 (пет) оценки на риска;
* Не се допуска едно лице да съвместява различни позиции, независимо че може да отговаря на изискванията, приложими за повече от една позиция в екипа.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията по заплащането изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка е уредено в проекта на договор. Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката следва да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, включително срока по гаранционната поддръжка на софтуерният продукт, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/08/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 107 в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в София на бул. "Княз Александър Дондуков № 3

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за чиято оферта е налице някое от снованията по чл. 107 от ЗОП, както и участник, за когото се установи, че подлежи на отстраняване по Националните основания за отстраняване, а именно:
1.1 осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
1.2 нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.3 нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.4 наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
1.5 наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
1.6 обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Икономически най-изгодната оферта по настоящата процедура се определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
3. Офертите се подават в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" на адреса, посочен в обявлението, в стая „Деловодство“, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
4. Офертите, освен лично, могат да бъдат представени чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Оферти, подадени по този начин следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за получаване на офертите в раздел IV.2.2 от обявлението.
5. На основание чл. 104, ал. 1 от ЗОП, първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците. Действията на комисията ще се извършат по реда на чл. 54 от ППЗОП.
6. Посочената прогнозна стойност е максимално допустима. Участник, който представи ценово предложение, което надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП.
7. Участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката ще бъде отстранен от участие.
8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Образците на документи и приложения са задължителни за участниците. Информацията, свързана с основанията за отстраняване от процедурата се попълва в Част III от ЕЕДОП.
9. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
- изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
- получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
В случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато датите в обявлението в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва